TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (7)
Cilt: 29  Sayı: 7 - Temmuz 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 396 - 399
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Tek Başına Atriyal Fibrilasyonlu Olgularda Sinüs Ritmine Dönüşün Sol Ventrikül Bölgesel Miyokard Doku Hızlarına Etkisi
Effect of Conversion to Sinus Rhythm on Left Ventricle Regional Myocardial Tissue Velocities in Patients with Lone Atrial Fibrillation
Osman BOLCA, Mehmet EREN, Bahadır DAĞDEVİREN, Özer SOYLU, Aydın YILDIRIM, Tuna TEZEL
Sayfalar 400 - 405

3.
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde İskemi Saptanan Normal Koroner Arterli Hipertansif Hastaların Klinik, Ekokardiyografik ve Aritmojenik Özellikleri
Clinical, Echocardiographic and Arrhythmogenic Features of Hypertensive Patients with Normal Coronary Arteries and Ischemia on Myocardial Perfusion Scintigraphy
Dilek URAL, Ertan URAL, Göksel KAHRAMAN, Ayşen AĞAÇDİKEN, Ahmet VURAL, Cumali AKTOLUN, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 406 - 412

4.
Diyabetik Koroner Arter Hastalarında Aortik "Stiffness" ve "Distensibilite" Değişimi ve Gliserol Trinitratın Etkisi
Change in Aortic Stiffness and Distensibility in Patients with Diabetic Coronary Artery Disease: Effect of Glycerol Trinitrate
Sinan DAĞDELEN, Mehmet ERGELEN, Serdar SOYDİNÇ, Bengi YAYMACI, Akın İZGİ, Nuri KURTOĞLU, İsmet DİNDAR
Sayfalar 413 - 419

5.
Ebstein Anomalisinin Rekonstrüktif Cerrahi Tedavisi
Reconstructive Surgical Treatment of Ebstein's Anomaly
Gökhan İPEK, Kaan KIRALİ, Murat B. RABUŞ, Suat N. ÖMEROĞLU, Hasan B. ERDOĞAN, Deniz GÖKSEDEF, Ali GÜRBÜZ, Cevat YAKUT
Sayfalar 420 - 425

6.
Beyaz Önlük Hipertansiyonunda Elde Edilen Ambulatuvar Kan Basıncı Değerlerinin Normotansif Bireyler ve Tedavi Edilmemiş Hipertansiflerle Karşılaştırılması
Comparison of Ambulatory Blood Pressure Parameters in Patients with White Coat Hypertension Versus Normotensive Subjects and Untreated Hypertensive Patients
Mustafa CEMRİ, Uğur HODOĞLUGİL, Mert CEYHAN, Deniz BARLAS, Halis DÖRTLEMEZ, Hakan ZENGİL
Sayfalar 426 - 429

7.
Yetişkinlerimizin 10-yıllık Takibinde Obezite Göstergeleri Artışta: Beden Kitle İndeksi Erkeklerde Koroner Olayların Bağımsız Öngördürücüsü
Rising Obesity Indices in 10-year Follow-up of Turkish Men and Women: Body Mass Index Independent Predictor of Coronary Events Among Men
Altan ONAT, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY, Köksal CEYHAN, Ömer UYSAL, Ali ÇETİNKAYA, Burak ERER, Beytullah YILDIRIM, Ömer BAŞAR
Sayfalar 430 - 436

8.
Miyokard İnfarktüsü Geçiren Genç Hastalarda Risk Faktörü Olarak Homosistein ve Lipoprotein (a)'nın Önemi ve Etkileşimleri
Importance and Interaction of Homocysteine and Lipoprotein (a) as Risk Factors in Young Patients With Myocardial Infarction
Murat SUCU, A. Aziz KARADEDE, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI, M.Sıddık ÜLGEN, Sabri BATUM, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 437 - 444

9.
Tipik Atriyal Flatter Radyofrekans Ablasyonunda Uzun Uç Elektrotlu Kateter ile Standart Kateterlerin Karşılaştırılması
Comparison of Long-tip Electrode Catheter and Standard Catheter for Radiofrequency Ablation of Typical Atrial Flutter
Enis OĞUZ, Ahmet AKYOL, İzzet ERDİNLER, Kadir GÜRKAN, F. Tanju ULUFER
Sayfalar 445 - 449

10.
Siyam İkizlerinde Kardiyak Anomaliler
Cardiac Malformations in Siamese Twins
Türkan Tansel ELMACI, Fehmi YAZICIOĞLU
Sayfalar 450 - 455

DIĞER YAZILAR
11.
Prof. Dr. Güngör Ertem'in Anısına
In memory of Prof. Dr. Güngör Ertem

Sayfa 456
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale