Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut romatizmal ateşte sessiz düşman: Subklinik kardit [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 41-46

Akut romatizmal ateşte sessiz düşman: Subklinik kardit

Osman Özdemir, Şehribanu Işık, Ayhan Abacı, Şamil Hızlı, Ahmet Zülfikar Akelma, Fatih Mehmet Kışlal, Aydın Çelik, Cem Hasan Razi, Mesut Koçak
Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ
Doppler ekokardiyografinin akut romatizmal ateş (ARA) tanısındaki kullanımı hastalığın erken tanınmasını ve böylelikle romatizmal yinelemelerden korunmayı sağlayabilir. Bu çalışmada, ARA’lı hastalarda ekokardiyografi ile subklinik kardit tanısının sıklığı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmada 1992 yılında değiştirilmiş Jones ölçütleri ile ARA tanısı konan ve Doppler ekokardiyografi ile incelenen 80 hasta (64 gezici poliartrit, 16 romatizmal kore) değerlendirildi. Romatizmal kardit, Doppler ekokardiyografide mitral ve aort kapak yetersizlik jetlerinin en az iki farklı kesitte görülmesi, jet uzunluklarının 1 cm’den fazla olması, mitral için sistol ve aort kapağı için diyastol boyunca süren tepe akım hızının 2.5 m/sn’nin üzerinde olması olarak tanımlandı. Subklinik kardit tanısı konan olgular 1, 3, 6 ve 12. aylarda tekrar değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışma grubunda ARA’lı 25 hastada (%31.3; 13 kız, 12 erkek; ort. yaş 11.4±2.5) ekokardiyografik değerlendirmede subklinik kardit saptandı. Gezici poliartritli 64 olgunun 34’ünde (%53.1) klinik kardit, 17’sinde (%26.6) subklinik kardit; romatizmal koreli 16 hastanın beşinde (%31.3) klinik kardit, sekizinde (%50) subklinik kardit saptandı. Bir yıllık izlemi yapılabilen subklinik karditli 20 olgunun 11’inde (%55) karditin sürdüğü görüldü.

SONUÇ
Klinisyenler ARA kuşkusu olan hastalarda kalp etkilenmeleri için uyanık olmalıdırlar. Subklinik kardit sıklığının yüksek olması nedeniyle, ekokardiyografi ile saptanan karditin bir tanı ölçütü olarak kullanılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Doppler, kalp üfürümü/ultrasonografi, kalp kapağı hastalığı/tanı; miyokardit/etyoloji; romatizmal ateş/tanı/tedavi; romatizmal kalp hastalığı/tanı

Silent enemy in acute rheumatic fever: subclinical carditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Özdemir, Şehribanu Işık, Ayhan Abacı, Şamil Hızlı, Ahmet Zülfikar Akelma, Fatih Mehmet Kışlal, Aydın Çelik, Cem Hasan Razi, Mesut Koçak. Silent enemy in acute rheumatic fever: subclinical carditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Osman Özdemir, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale