ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Hastane dışında kalp durması olan hastalarda nörolojik iyi durumla hayatta kalımı belirleyen etmenler: Üçüncü basamak hastane tecrübesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 254-260 | DOI: 10.5543/tkda.2017.68480

Hastane dışında kalp durması olan hastalarda nörolojik iyi durumla hayatta kalımı belirleyen etmenler: Üçüncü basamak hastane tecrübesi

Kevser Gülcihan Balcı1, Mustafa Mücahit Balci1, Fatih Şen1, Mehmet Kadri Akboğa1, Erol Kalender1, Samet Yılmaz2, Orhan Maden1, Hatice Selçuk1, Timur Selçuk1, Ahmet Temizhan1
1Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Yozgat Devlet Hastanesi

AMAÇ
Tıbbi destek ve girişimlerdeki ilerlemelere rağmen hastanede dışında kalbi duran hastaların sadece %5–10’u hastaneden taburcu olmaktadır. Biz bu çalışmada, hastane dışında kalbi duran hastalarda iyi nörolojik durumla taburcu olmayı belirleyen faktörleri araştırdık.

YÖNTEMLER
Hastane dışında kalp durması nedeniyle getirilen 129 hasta geriye dönük olarak taranarak çalışmaya dahil edildi.

BULGULAR
Dolaşımın kendiliğinden dönmesi (>20 dakika) 29 (%22.4) hastada gerçekleşti. Spontan dolaşım sağlanan grupta iskemik nedenli kalp durması daha fazla idi (p<0.001). Lojistik regresyon analizinde, iskemik nedenli kalp durması varlığı (p=0.004) ve kalp masajı süresi (p=0.013) spontan dolaşımı sağlamada bağımsız faktör olarak bulundu. Kardiyopulmoner yaşama döndürme (KPR) süresindeki bir dakikalık artış kendiliğinden dolaşım sağlamada 1.202 kat azalmayla ilişkili bulundu. Kendiliğinden dolaşım sağlanan hastalardan 7’si (%5.4) hastaneden taburcu oldu. Kardiyopulmoner yaşama döndürme süresindeki bir dakikalık artışın iyi nörolojik durumla taburcu olmada 1.123 kat azalmayla ilişkili olduğu görüldü.

SONUÇ
Hastane dışında kalbi duran hastalarda, kalp durması nedeni iskemi ise kendiliğinden dolaşım sağlanma sıklığı diğer nedenlere bağlı kalp durmasına göre daha fazladır ve uzamış KPR süresi ölümle ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak arrest, iskemi, yaşamda kalım.

Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balci, Fatih Şen, Mehmet Kadri Akboğa, Erol Kalender, Samet Yılmaz, Orhan Maden, Hatice Selçuk, Timur Selçuk, Ahmet Temizhan. Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 254-260

Sorumlu Yazar: Kevser Gülcihan Balcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi