Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yetişkinlerimizin 10-yıllık Takibinde Obezite Göstergeleri Artışta: Beden Kitle İndeksi Erkeklerde Koroner Olayların Bağımsız Öngördürücüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 430-436

Yetişkinlerimizin 10-yıllık Takibinde Obezite Göstergeleri Artışta: Beden Kitle İndeksi Erkeklerde Koroner Olayların Bağımsız Öngördürücüsü

Altan ONAT1, İbrahim KELEŞ1, Vedat SANSOY1, Köksal CEYHAN1, Ömer UYSAL1, Ali ÇETİNKAYA1, Burak ERER1, Beytullah YILDIRIM1, Ömer BAŞAR1
Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü.. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri ve Kardiyoloji Enstitüsü,;S. Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

TEKHARF Çalışması orijinal ve yeni kahortuna ait 2445 kişide (ortalama yaş 51 ±14) beden kitle indeksi (BKİ), bel çevresi ve bel-kalça oram (B/K), cinsiyet ve yaş grupları katmanlamasiyle 2000 yı lında kesitsel olarak değerlendirildi. Ayrıca 9/0 erkek ve 955 kadmda BKİ'ne ilişkin son /0 yı ldaki değişim değerlendirildi . KKH tamsı anamnezde angina var lığı ve 12-derivasyon lu isıirahat EKG'nin Minnesota kodlamasına dayanılarak kondu . Yaşlamııadan arındJ/an net değişim ler bağlamında, ortalama BKİ'nin 10 y1/da erkekle ve kadmda 1.29 ve 1.26 kgfnı2 arliiği hesaplandı (ki bu ortalama 4 ve 3 kg şişman/amaya karşilık gelir). Son taranıada erkek ve kaduılarda BKİ sırasiyle 26,8 ve 29,2 kgtmı . bel çevresi de 91.8 ile 89,4 cm idi; obezite prevalans1 30 yaş ve üzerindekilerde sırasiyle %21 ve %43 bulundu. Diğer parametrelerle en iyi kore/asyomt sergilediği anlaşılan bel çevresinin, kan basmcıyla iyi korelasyonunu (r 0.3-0.5), plazma trigliseridleri, apo C-lll ve B ile korelasyon ları (r =0.27-0.38) izledi. Bel çevresinin glukoz ile pozitif yönde, HDL-kolesterol, sigara içimi ve fizik etkenlik ile ters yönde ılını lı (r = 0.14 dolaymda) birer bağ mtı s 1 gözlem/endi. On yıllık prospektif incelemede nıültivariye analizde BKİ erkeklerde fatal ve nonfatal KKH'nm bağımsız bir öngördürüciisii bulundu; her birim BKİ artışı KKH riskini %9 arttırıyordu . Yeni gelişen KKH için BKI yine erkeklerde 1.09'/uk nisbi risk ile bağımsız öngördiiriicii olarak ortaya çı ktı. Yaş-ayarlı bel çevresi ve viielli ağırlığıilin da prevalan KKH olasılı ğ ı ile an lamlı ilişk isi kaydedildi. Sonuç . olarak, obezite ve santral obezitenin ye tişkinlerinıizde yaygmlaşnıası , özellikle erkeklerde kardiyovasküler morbidile ve nı ortaliteye önemli katkıda bulunmaktadır. Anahtar kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, bel çevresi, koroner kalp hastalığı, obezite, risk faktörleri, santral obezite

Rising Obesity Indices in 10-year Follow-up of Turkish Men and Women: Body Mass Index Independent Predictor of Coronary Events Among Men

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY, Köksal CEYHAN, Ömer UYSAL, Ali ÇETİNKAYA, Burak ERER, Beytullah YILDIRIM, Ömer BAŞAR. Rising Obesity Indices in 10-year Follow-up of Turkish Men and Women: Body Mass Index Independent Predictor of Coronary Events Among Men. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(7): 430-436
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale