Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 26-35 | DOI: 10.5543/tkda.2019.66247

Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?

Bülent Özlek1, EDA Özlek1, Volkan Doğan1, Özcan Başaran1, Cem Çil1, Oğuzhan Çelik1, Murat Biteker1, Ali Rıza Bilge2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, orta ve ciddi obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda sürekli pozitif hava yolu basıncı (SPHB) tedavisinin kalp hızı değişkenliğini (KHD) iyileştirmedeki etkinliğini ve bu etkinlikte cinsiyetin rol oynayıp oynamadığını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Orta ve ciddi OUAS tanısı olan ve dışlama kriterleri dışında kalan ardışık hastalar çalışmaya ileriye yönelik olarak dahil edilerek, sürekli senkronize elektrokardiyografik inceleme yapıldı. SPHB tedavisine başlanmadan önce ve tedavi başlangıcından bir yıl sonraki sürede KHD analizi yapıldı. SPHB’nin, KHD üzerine olan etkilerinde cinsiyet farklılığı olup olmadığını incelemek ve SPHB yanıtının kadın ve erkeklerde farklı olup olmadığını analiz etmek için erkek ve kadınlarda ayrı ayrı değerlendirme yapıldı.

BULGULAR
Çalışmaya 18 hasta (10 erkek, ortanca yaş 56) dahil edildi. Erkek ve kadın hastalar arasında bazal klinik özellikler açısından anlamlı farklılık yoktu. Bir yıllık SPHB tedavisi sonrasında hem erkek hem kadınlarda; ortalama kalp hızının azaldığı (p<0.05), zaman temelli KHD parametrelerinin arttığı (p<0.05) gözlendi. Bir yıllık tedavi sonrası kadınlarda frekans temelli KHD parametrelerinde bir değişiklik görülmezken (p>0.05); erkeklerde HF’de yükselme (p<0.05), LF/HF oranında düşme (p<0.05) saptandı. Ayrıca, bir yıllık SPHB tedavisinden sonra KHD’deki artış, erkeklerde kadınlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05).

SONUÇ
SPHB tedavisi OUAS hastalarında kardiyak sempatik aktiviteyi azaltmakta ve KHD’yi arttırmaktadır. Uzun süreli SPHB tedavisinin bu faydalı etkileri erkeklerde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otonom sinir sistemi, sürekli pozitif havayolu basıncı; cinsiyet; kalp hızı değişkenliği; obstruktif uyku apnesi.

Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge. Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 26-35

Sorumlu Yazar: Bülent Özlek, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale