Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Plazma asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyi ve L-arginin/ADMA oranınınkoroner kollateral gelişimi üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 150-155

Plazma asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyi ve L-arginin/ADMA oranınınkoroner kollateral gelişimi üzerine etkisi

Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Ahmet Temizhan, Orhan Maden, Hakan Ulupınar, Erkan Baysal, Erdal Duru, Ali Şaşmaz
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Nitrik oksit (NO) sentazın endojen yarışmalı inhibitörü olan asimetrik dimetilargininin (ADMA) NO’nun üretim ve biyoyararlanımını azaltarak anjiyogenezi önlediği gösterilmiştir. Çalışmamızda, plazma ADMA düzeyi ve L-arginin/ADMA oranının koroner kollateral arter gelişimi üzerine etkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, koroner arter hastalığı şüphesiyle koroner anjiyografi uygulanan ve koroner arterlerin en az birinde %95’ten fazla darlık saptanan 94 hasta (66 erkek, 28 kadın; ort. yaş: 59±11) alındı. Koroner kollateral dolaşım Rentrop yöntemi kullanılarak sınıflandırıldı. Kollateral arterler, iyi gelişmemiş (Rentrop evre 0-1, n=44) ve iyi gelişmiş (evre 2-3, n=50) olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Plazma ADMA ve L-arginin düzeyleri yüksek performanslı likit kromatografi yöntemiyle ölçüldü.

BULGULAR
İki grup arasında kararlı angina dışında temel özellikler ve kardiyovasküler risk faktörleri açısından fark bulunmadı (p>0.05). Rentrop evre 2-3 olan grupta kararlı angina sıklığı daha fazlaydı (p<0.001). Evre 0-1 hastalarda asimetrik dimetilarginin düzeyi daha yüksek (p=0.003), L-arginin/ADMA oranı daha düşük bulundu (p=0.019). L-arginin düzeyleri açısından fark bulunmadı (p>0.05). Çokdeğişkenli lojistik regresyon analizinde, plazma ADMA düzeyinin kollateral arter gelişimini bağımsız derecede etkilediği görüldü (odds oranı=0.674; %95 güven aralığı=0.508-0.894; p=0.006).

SONUÇ
Plazma ADMA konsantrasyonu koroner kollateral gelişimi iyi olmayan hastalarda yüksektir. Bu bulgu NO sentaz yolundaki bir düzensizliğin, bozulmuş koroner kollateral gelişimi ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez inhibitörleri/kan, arginin; kollateral dolaşım; koroner anjiyografi; endotel, vasküler; neovaskülarizasyon, fizyolojik; nitrik oksit sentaz/metabolizma.

The effect of plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) level and L-arginine/ADMA ratio on the development of coronary collaterals

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Ahmet Temizhan, Orhan Maden, Hakan Ulupınar, Erkan Baysal, Erdal Duru, Ali Şaşmaz. The effect of plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) level and L-arginine/ADMA ratio on the development of coronary collaterals. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 150-155

Sorumlu Yazar: Mehmet Timur Selçuk, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale