Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansiyon tanısı yeni konan hastalarda ürik asit düzeyleriyle aortun elastik özellikleri arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 223-229

Hipertansiyon tanısı yeni konan hastalarda ürik asit düzeyleriyle aortun elastik özellikleri arasındaki ilişki

Mustafa Gür1, Remzi Yılmaz1, Recep Demirbag1, Ergün Seyfeli2, İbrahim Özdoğru3, İbrahim Halil Altıparmak1, Ali Doğan3, Tuğrul İnanç3, Nihat Kalay3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antakya
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ
Hipertansiyon tanısı yeni konan hastalarda aortun elastik özellikleriyle ürik asit düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya hipertansiyon tanısı yeni konan 109 hasta (68 kadın, 41 erkek; ort. yaş 51.6±6.9) alındı. Tüm olgularda ekokardiyografik inceleme yapıldı. M-mod ekokardiyografiyle aortun sistolik ve diyastolik çapları ölçüldü, aortun elastik özelliklerinden gerilimi ve esnekliği hesaplandı. Nabız basıncı sfigmomanometreyle ölçüldü. Alınan kan örneklerinde ürik asit düzeyi ve diğer biyokimyasal parametreler ölçüldü. Sonuçlar, yaş ve cinsiyeti hasta grubuyla eşleştirilmiş 21 sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

BULGULAR
Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, aort gerilimi ve esnekliği hipertansif hastalarda daha düşük (p<0.001), ürik asit düzeyi ise daha yüksek (p=0.044) bulundu. Çok değişkenli regresyon analizinde, aort gerilimi ve esnekliğinin ürik asit düzeyi (sırasıyla, p=0.010 ve p=0.009), yaş (p=0.001 ve p<0.001) ve sol ventrikül kütle indeksi (p=0.002 ve p<0.001) ile bağımsız ilişki gösterdiği görüldü. Cinsiyete göre çok değişkenli analizde, kadınlarda aort gerilimi ve esnekliği ürik asit düzeyi, yaş ve sol ventrikül kütle indeksi ile bağımsız ilişki gösterirken, erkeklerde bu ilişki gözlenmedi (p>0.05).

SONUÇ
Bu bulgular, ürik asidin, özellikle hipertansiyonlu kadın hastalarda aortun bozulan elastik özellikleriyle ilişkili patofizyolojide rol oynayabileceği görüşünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort/fizyopatoloji, elastisite, hipertansiyon/komplikasyon, hiperürisemi/komplikasyon; ürik asit/kan

Relationship between elastic properties of the aorta and uric acid levels in newly diagnosed hypertensive patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Gür, Remzi Yılmaz, Recep Demirbag, Ergün Seyfeli, İbrahim Özdoğru, İbrahim Halil Altıparmak, Ali Doğan, Tuğrul İnanç, Nihat Kalay. Relationship between elastic properties of the aorta and uric acid levels in newly diagnosed hypertensive patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 223-229

Sorumlu Yazar: Mustafa Gür, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale