Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Diltiazem Tedavisi: Plasebo Kontrollu Bir Çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 170-175

Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Diltiazem Tedavisi: Plasebo Kontrollu Bir Çalışma

M.Giray KABAKÇI1, Ali OTO1, Erdem ORAM1, Aydın KARAMEHMETOĞLU1, Aysel ORAM1, Şevket UĞURLU1
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Bu çalışmada kalsiyum kanal blokörü olan diltiazemin, stabil angina pektorisi olan 18 hastada (5 kadın, 13 erkek, ortalama yaş 53.0±1.7) etkinliği araştırıldı. İki hafta plasebo, 4 hafta diltiazem (180-360 mg/gün) verilen hastalara başlangıçta, plasebo sonrasında ve diltiazem sonrasında bisiklet ergometrik egzersiz testi yaptırıldı. Diltiazem angina pektoris sıklığını ve sublingual nitrat tüketimini plaseboya göre önemli ölçüde azalttı (p<0.001). 1 mm ST segment depresyonu, angina pektorisin başlaması için geçen süre ve toplam egzersiz süresi diltiazem ile belirgin şekilde uzama gösterdi (p<0.001). Efor testi sonunda ST segmentinin başlangıç haline gelmesi için geçen süre diltiazem ile plaseboya göre kısaldı (p<0.001). Egzersiz testi sırasında oluşan ST depresyonunda submaksiml ve maksimal egzersiz düzeyinde azalma gözlendi (p<0.001). Diltiazem ile kalp hızı istirahat ve submaksimal egzersiz düzeyinde plaseboya göre azalırken (p<0.001 ve p<0.01) maksimal egzersiz düzeyinde değişmedi (p>0.05). Kalp hızı ve sistolik kan basınının çarpımıyla belirlenen double product değeri, istirahatte ve submaksimal eforda azalırken (p<0.001 ve p<0.02), maksimal eforda değişiklik göstermedi (p>0.05). Dört haftalık diltiazem tedavisinin açlık plazma şekeri, serum ALT, AST, kreatinin, ürik asit, total kolesterol ve trigliserid düzeyleri üzerinde bir değişiklik oluşturmadığı (p>0.05) ve hastalarda önemli bir yan etki meydana getirmediği gözlendi. Bu bulgularla diltiazemin kalp yetersizliği ve ciddi ileti bozukluğu olmayan stabil angina pektorisli hastalarda önemli bir yan etki beklemeksizin güvenle kullanılabilecek, etkin br antianginal ilaç olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Stabil angina pektoris, diltiazem

Dilitiazem Therapy in Stable Angina Petoris: A Placebo-Controlled Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
M.Giray KABAKÇI, Ali OTO, Erdem ORAM, Aydın KARAMEHMETOĞLU, Aysel ORAM, Şevket UĞURLU. Dilitiazem Therapy in Stable Angina Petoris: A Placebo-Controlled Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 170-175
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale