TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - Temmuz 1990
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 148 - 152
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Koroner Arter Hastalığında Koroner Arter Tutulumunun Yaygınlığı ve Duvar Hareket Bozukluğunun Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonuna Etkisi
Clinical Investigations Extent of Coronary Artery Involvement, Wall Motion Abnormalities and Left Ventricular Diastolic Function
Cahit KOCAKAVAK, Ferruh GÜRKAYNAK, Hatice ŞAŞMAZ, Yalçın SÖZÜTEK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 153 - 157

3.
Carpentier-Edwards Porcine Biyoprotezlerin Uzun Süreli Takip Sonuçları
Long-Term Follow-up of Carpentier-Edwards Porcine Bioprosthesis
Ünsal ERSOY, Ahmet HATİPOĞLU, Gökhan İPEK, A.Yüksel BOZER
Sayfalar 158 - 162

4.
Hemorajik İnmelerde Elektrokardiyografik Bulgular: II. İntraserebral Hematomlarda
Eletrocardiographic findings in Hemorrhagic Stroke: II. Intracerebral Hematoma
Emre KUMRAL, Mehmet İŞLER, Ender TERZİOĞLU, Hasan YILMAZ, Kamuran KUMRAL
Sayfalar 163 - 165

5.
Romatizmal Kalp ve Koroner Arter Hastalarında Plazma ß-Tromboglobulin ve Trombosit Faktör 4
Plasma ß-Thromboglobulin and Platelet Factor 4 in Patients with Coronary and Rheumatic Heart Diseases
Osman YEŞİLDAĞ, Semra DÜNDAR, Şevket UĞURLU, Sırrı KES, Ali OTO, Şerafettin KİRAZLI
Sayfalar 166 - 169

6.
Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Diltiazem Tedavisi: Plasebo Kontrollu Bir Çalışma
Dilitiazem Therapy in Stable Angina Petoris: A Placebo-Controlled Study
M.Giray KABAKÇI, Ali OTO, Erdem ORAM, Aydın KARAMEHMETOĞLU, Aysel ORAM, Şevket UĞURLU
Sayfalar 170 - 175

7.
Kronik Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Gallopamil Tedavisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma
Gallopamil Treatment in Chronic Stable Angina Pectoris: A Double Blind, Placebo-Controlled Study
A.Eftal YÜCEL, Ferhan ÖZMEN, Mehmet KABUKÇU, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Sırrı KES, Aydın KARAMEHMETOĞLU
Sayfalar 176 - 181

8.
Aort Kapak Hastalığında Angina Pektoris ve Koroner Arter Hastalığı
Coronary Atherosclerosis and Angina Pectoris in Aortic Valvular Heart Disease
Zafer BURSALI, Rasim ENAR, Nuran YAZCIOĞLU, Cem'i DEMİROĞLU
Sayfalar 182 - 185

9.
Kalp Yetersizliğinin Tedavisinde Amrinone: Dopamine İle Karşılaştırma
Amrinone in the Treatment of Heart Failure: Comparison with Dopamine
Zuhal AYKAÇ, Ercüment KOPMAN, Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Aydın ÇAĞIL
Sayfalar 186 - 189

10.
Planar Egzersiz Talyum Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığı Tanısında Değerini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Value of Planar Exercise Thallium Scintigraphy in the Diagnosis of Coronary Artery Disease
Deniz GÜZELSOY, Vedat SANSOY, İsmail EREN, Hüsniye YÜKSEL, Mustafa ÖZCAN, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 190 - 194

11.
Hipertansiyonlu Hastalarda İsosorbide Dinitrate'in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları ve Sol Atrial Sistolik Zaman İntervalleri Üzerindeki Etkilerinin Noninvaziv İncelenmesi
Non-invasive Assessment of Effects of Isosorbide Dinitrate on Left Ventricular Diastolic Functions and Left Atrial Systolic Time Intervals in Hypertensive Patients
Ali DEMİR, Cemal LÜLECİ, Ahmet IŞIK, Emir DÖNDER, Nadi ARSLAN, Hüseyin ÇELİKER
Sayfalar 195 - 199

12.
Sol Ön İnen Koroner Artere Safen Ven Yama İle Rekonstrüksiyon, Endarterektomi ve İntern Mamaria Arter Grefti İle Bypass Teknikleri Kombinasyonu
Vein Patch Reconstruction and Endarterectomy Combined with IMA Grafting in Left Anterior Descending Coronary Artery Lesions
Ömer BAYEZİD, Serdar ENER, Hüsnü SEZER, Mehmet BALKANAY, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Sayfalar 200 - 204

13.
Perkütan Balon Pulmoner Valvüloplastide Erken ve Geç Dönem Elektrokardiyografik Değişiklikler
Electrocardiographic Changes in the Early and Late Periods After Percutaneous Balloon Pulmonary Valvuloplasty
Sengül ÇEHRELİ, Can ÖZER, Siber GÖKSEL, Yalçın SÖZÜTEK
Sayfalar 205 - 208

OLGU
14.
Koroner Arter Fistülü: İki Olgu Bildirisi
Coronary Artery Fistula: Report of Two Cases
Gülşah TAYYARECİ, Duli KALANGOZ, Aydın ÇAĞIL, Uluğ SUNGU, Besim YİĞİTER, Remzi TOSUN
Sayfalar 209 - 211

15.
İzole Sol Ana Koroner Arter Ostial Darlığı
Isolated Coronary Ostial Stenosis
Cahit KOCAKAVAK, Emine KÜTÜK, Hatice ŞAŞMAZ
Sayfalar 212 - 213

16.
Portal Sisteme Drenaj Gösteren Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
Total Anomalous Pulmonary Venous Connection to the Portal Venous System
Selmin KARADEMİR, Arman BİLGİÇ, Süheyla ÖZKUTLU, Funda ÖZTUNÇ
Sayfalar 214 - 216

DERLEME
17.
Santral Sinir Sistemi Patolojileri ve Kardiyovasküler Fonksiyonlar
Central Nervous System Disorders and Cardiovascular Functions
Mehmet İŞLER, Emre KUMRAL
Sayfalar 217 - 222

18.
Yaşlılarda Hipertansiyon
Hypertension in Elderly Patients
Baki KOMSUOĞLU, Cihangir EREM, Berrin ÇETİNARSLAN, Halil KAVGACI
Sayfalar 223 - 230

19.
Editöre Mektup
Letter to The Editor

Sayfa 232
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale