Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dacron yama aortoplasti tekniğiyle aort koarktasyonu onarımından 19 yıl sonra gelişen aortopulmoner fistül [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 235-238

Dacron yama aortoplasti tekniğiyle aort koarktasyonu onarımından 19 yıl sonra gelişen aortopulmoner fistül

Ahmet Tayfun Gürbüz, Ali Can Vuran, Aydın Aytaç
Department of Cardiovascular Surgery, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli

Otuz dokuz yaşında erkek hasta öksürük ve hemoptizi yakınmalarıyla başvurdu. Hastaya 19 yıl önce Dacron yama aortoplasti tekniğiyle aort koarktasyonu onarımı yapılmıştı. Torasik aortografide aort lümeninde belirgin daralma ve yama bölgesinde bir miktar kontrast madde kaçağı görüldü. Bilgisayarlı tomografi anjiyografide eski tamir bölgesinde belirgin daralma ve çift lümen görünümü izlendi. Anevrizma veya psödoanevrizma varlığına ilişkin bir bulgu yoktu. Sol torakotomiden sonra ve kısmi baypas altında, önceki Dacron yama ve koarktasyon segmenti tümüyle eksize edildi. Aort devamlılığını sağlamak için 20 mm’lik yeni bir Dacron yama yerleştirildi ve yamayı akciğer dokusundan ayırmak için üzerine plevral flep kondu. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren hasta ameliyatın beşinci gününde taburcu edildi. Onarımdan sonra hemoptizinin tümüyle kaybolduğu görüldü. Üçüncü ayda yapılan manyetik rezonans anjiyografide greftin açık olduğu izlendi ve koarktasyon görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu/cerrahi, fistül/cerrahi, hemoptizi/cerrahi, ameliyat sonrası komplikasyon.

Aortopulmonary fistula occurring 19 years after repair of aortic coarctation with Dacron patch aortoplasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Tayfun Gürbüz, Ali Can Vuran, Aydın Aytaç. Aortopulmonary fistula occurring 19 years after repair of aortic coarctation with Dacron patch aortoplasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 235-238

Sorumlu Yazar: Ahmet Tayfun Gürbüz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale