Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mitral darlığı olan hastalarda perkütan valvüloplastinin sağ kalp fonksiyonları üzerine uzun dönem etkisinin doku Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 35-43 | DOI: 10.5543/tkda.2014.52711

Mitral darlığı olan hastalarda perkütan valvüloplastinin sağ kalp fonksiyonları üzerine uzun dönem etkisinin doku Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi

Zekeriya Kaya1, Hekim Karapınar2, Hasan Kaya3, Özlem Batukan Esen4, Mustafa Akçakoyun5, Göksel Acar5, Ali Metin Esen5, Cevat Kırma5
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Turkey
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
4İstanbul Memorial Ataşehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
5Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, perkütan mitral balon valvüloplastinin (PMBV) sağ kalp fonksiyonları üzerine uzun dönem etkisini doku Doppler görüntüleme yöntemi işe araştırdık.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya başarılı PMBV yapılan 27 hasta alındı. Tüm hastalara işlemden 24 saat önce triküspit halkası dış yanından renkli doku Doppler görüntüleme kaydını içeren ekokardiyografi incelemesi yapıldı. İşlemden 24 saat ve 6 ay sonra aynı inceleme tekrarlandı.

BULGULAR
İşlem sonrası 24. saatde S dalga hızında ve A’ dalga hızında anlamlı artış izlendi (sırasıyla, S dalga hızı için 9.52±1.85 cm/sn ve 10.92±1.20 cm/sn, p=0.012; A’ dalga hızı için -10.44±2.64 cm/sn ve -11.73±2.05 cm/sn, p=0.029). E’ dalga hızında ve E’/A’ oranında anlamlı değişim izlenmedi (her ikisi için de p>0.05). Altıncı ayda S dalga hızının işlemden hemen sonraki ile benzer ve işlem öncesine göre ise daha yüksek olduğu gözlendi (9.52±1.85 cm/sn ve 10.69±1.72 cm/ sn, p=0.023). A’ dalga hızının ise geç dönemde erken döneme göre azaldığı ve işlem öncesinden anlamlı farklı olmadığı bulundu (-10.44±2.64 cm/sn ve -10.74±2.63 cm/sn, p>0.05). E’ dalga hızında işlem öncesi dönemle karşılaştırıldığında geç dönemde görülen artış anlamlı bulundu (-7.85±1.54 cm/sn ve -9.21±1.81 cm/sn, p=0.046).

SONUÇ
Perkütan mitral balon valvüloplasti ile sağ ventrikül sistolik fonksiyonları erken dönemde düzelmekte ve bu düzelme uzun dönemde benzer şekilde devam etmektedir. Sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarında erken dönemde düzelme görülmez iken geç dönemde düzelme gözlenmektedir. Sağ atriyum sistolik fonksiyonları ise erken dönemde düzelirken uzun dönemde işlem öncesi değerlere geri dönmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balon dilatasyonu/yöntem, balon valvüloplasti; ekokardiyografi, Doppler; kalp kateterizasyonu; izlem çalışması; mitral kapak darlığı; ventrikül disfonksiyonu, sağ; ventrikül fonksiyonu, sağ.

Evaluation of the long-term effect of percutaneous balloon valvuloplasty on right ventricular function using tissue Doppler imaging in patients with mitral stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zekeriya Kaya, Hekim Karapınar, Hasan Kaya, Özlem Batukan Esen, Mustafa Akçakoyun, Göksel Acar, Ali Metin Esen, Cevat Kırma. Evaluation of the long-term effect of percutaneous balloon valvuloplasty on right ventricular function using tissue Doppler imaging in patients with mitral stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 35-43

Sorumlu Yazar: Zekeriya Kaya, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale