Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İmmunsuprese hastada olağan dışı mikroorganizmaya bağlı gelişen perikardit [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 507-511 | DOI: 10.5543/tkda.2018.51931

İmmunsuprese hastada olağan dışı mikroorganizmaya bağlı gelişen perikardit

Flora Özkalaycı1, Mehtap Aydın2, Hakan Altay1, Umut Kocabaş1, Seçkin Pehlivanoğlu1
1Başkent Üniverstesi İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
2Başkent Üniverstesi İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı

Miyelodisplastik sendrom, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve kronik atriyal fibrilasyon öyküsü olan 77 yaşında erkek hasta nefes darlığı, yorgunluk sırt ve göğüs ağrısı ile hematoloji kliniğine başvurdu. Ekokardiyografik incelemede ileri derecede perikardiyal sıvı saptanarak tanısal amaçlı perikardiyosentez uygulandı. Sıvının kültüründe Erysipelothrix rhusiopathiae izole edildi. İzlemde solunum yetersizliği, böbrek yetersizliği ve triküspid kapakta vejetasyon gelişen hastanın kan, perikard ve plevra kültüründe Acinetobacter baumannii üremesi üzerine antibiyotik tedavisi düzenlendi. Kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıklar kliniği ile multidisipliner bir tedavi yaklaşımı bu olgunun başarıyla tedavisinde kritik önemdeydi.

Anahtar Kelimeler: Endokardit, Erysipelothrix rhusiopathiae, miyokardit; pankardit; perikardit.

Pericarditis due to an unusual microorganismin an immunocompromised patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Flora Özkalaycı, Mehtap Aydın, Hakan Altay, Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu. Pericarditis due to an unusual microorganismin an immunocompromised patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 507-511

Sorumlu Yazar: Flora Özkalaycı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale