Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnen Aort Anevrizma ve Diseksiyonlarında Endovasküler Stent Greft ile Tedavi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 489-497

İnen Aort Anevrizma ve Diseksiyonlarında Endovasküler Stent Greft ile Tedavi

Harun Arbatlı1, Naci Yağan1, Ergun Demirsoy1, Murat Arpaz1, Oğuz Yılmaz1, Faruk Tükenmez1, Deniz Şener1, Fürüzan Numan1, Bingür Sönmez1
İstanbul Memorial Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji ve Radyoloji Bölümleri, İstanbul

Araştırmanın amacı inen torasik aort anevrizma ve diseksiyonlarının endovasküler tedavisinde erken dönem sonuçların değerlendirilmesidir. Ağustos 2001- Haziran 2003 tarihleri arasında inen torasik aorta anevrizma ve diseksiyonu nedeniyle toplam 6 hastada endovasküler girişim uygulandı. Hastaların tümü erkek ve yaş ortalaması ise 58.3 ±18.6 (31-73) idi. Akut tip B diseksiyonu nedeniyle opere edilen iki hastadan birinde sol kalp yetersizliği, pulmoner ödem ve viseral iskemi, diğerinde ise inatçı hipertansiyon, sırt ağrısı ve radyolojik olarak gelişmekte olan rüptur bulguları vardı. Bir hastada daha önce torasik aortaya implante edilen greftin anastomoz hattından kaynaklanan yalancı anevrizma ve aortobronşial fistül, bir hastada torakoabdominal anevrizma, bir hastada sol subklavian arter distalinde torasik aort anevrizması, diğer bir hastada ise torasik aortada travma sonrası gelişen yalancı anevrizma vardı. Tüm hastalarda endovasküler stent-greft tasarlanan bölgeye başarıyla yerleştirildi. Akut tip B diseksiyon nedeniyle sol kalp yetersizliği, pulmoner ödem ve viseral iskemi tablosunda girişim uygulanan bir hasta postoperatif 72. gün muhtemel masif pulmoner emboli nedeniyle kaybedildi. Diğer hastalar normal aktif yaşamlarına devam etmektedirler. İnen torasik aort hastalıklarında endovasküler yaklaşım özellikle yüksek riskli hastalarda kabul edilebilir bir morbidite ve mortalite ile uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort, anevrizma, diseksiyon, endovasküler tedavi

Treatment of Descending Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections with Endovascular Stent-Grafts

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Harun Arbatlı, Naci Yağan, Ergun Demirsoy, Murat Arpaz, Oğuz Yılmaz, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez. Treatment of Descending Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections with Endovascular Stent-Grafts. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 489-497
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale