Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 589-594 | DOI: 10.5543/tkda.2012.49696

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki

Derya Öztürk1, Özlem Özcan Çelebi2, Feridun Vasfi Ulusoy3, Sinan Aydoğdu4
1Gelibolu Devlet Hastanesi,kardiyoloji Kliniği, Çanakkale
2Medicana İnternatıonal Ankara Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Artmış parathormon (PTH) düzeylerinin kardiyovasküler sistem üzerinde zararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. PTH, kardiyovasküler sistem üzerine olumsuz etkilerini PTH reseptörleri veya renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi üzerinden göstermektedir. PTH ve koroner arter hastalığı (KAH) arasında ilişki bulunduğuna dair bazı veriler olmakla beraber konu tartışmalıdır. Bu çalışmada, serum PTH düzeyinin KAH ile ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, kliniğimizde KAH ön tanısıyla koroner anjiyografi yapılan 260 hasta (125 erkek, 135 kadın; ort. yaş 56.01±11.9) alındı. Tüm hastalardan işlemden 6 saat önce serum PTH düzeyi ölçümü için venöz kan örneği alındı. KAH’nın yaygınlığı Gensini skorlamasıyla değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların 99’unda Gensini skoru 0 idi; hastaların 67’sinde hafif ateroskleroz, 94’ünde ise şiddetli ateroskleroz saptandı. Gensini skoruna göre bazal serum PTH düzeyleri sırasıyla; 5.17±2.07 pmol/l, 4.88±2.40 pmol/l ve 4.98±3.04 pmol/l idi. Bazal PTH düzeyleri açısından Gensini skoru 0 olan hastalarla hafif aterosklerozu olan hastalar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.55). Benzer şekilde hafif ateroklerozu olan grupla şiddetli aterosklerozu olan grubun PTH düzeyleri arasında da anlamlı fark yoktu (p=0.77). Şiddetli aterosklerozu olan hastaların bazal PTH düzeyleri de Gensini skoru 0 olan hastalarla benzerdi (p=0.78).

SONUÇ
Serum PTH düzeyleri KAH’nın şiddeti ve yaygınlığını gösteren bir belirteç değildir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı/etyoloji, paratiroid hormonu, D vitamini

The relationship between serum parathormone levels and the severity of coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Derya Öztürk, Özlem Özcan Çelebi, Feridun Vasfi Ulusoy, Sinan Aydoğdu. The relationship between serum parathormone levels and the severity of coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 589-594

Sorumlu Yazar: Derya Öztürk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale