Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Anterior Miyokard İnfarktüsünde ST Segment Elevasyonunun Şekli ile Erken Dönem Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi ve Aritmi Arasındaki İlişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 221-228

Akut Anterior Miyokard İnfarktüsünde ST Segment Elevasyonunun Şekli ile Erken Dönem Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi ve Aritmi Arasındaki İlişki

A. Aziz KARADEDE1, Özlem AYDINALP1, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI1, M. Sıddık ÜLGEN1, Murat SUCU1, Nizamettin TOPRAK1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Miyokard infarktiisiiniin (Ml) erken döneminde ST yiiksekliğinin boyutu ile nıiyokard !tasarı arasında ilişki gösterilmesine ra,~men,ST yüksekliğinin şekli ile miyokard !tasarı ve klinik sonuçlan arasındaki ilişki bilinmemektedir. Bu amaçla çalışmamı:da, ilk kez akut anteriyor Ml ile ağrının ilk 6 saati içinde miiracaat eden (n=62) ltasta alındı. Bunlarda trombolitik tedavi öncesi ST yiiksek/iğinin şekli ile ltem erkeıı dönemde (infarktiisiin ort. 7.giinii) yapılan sinyol ortalamalı EKG (SOEKG) sonuçları, ltem de klinik g idiş arasmdaki ilişki araştmldı. Tombolilik tedavi öncesinde alman EKG'de prekordiya/ VJ derimsyonundaki ST yiiksekliğinin şekli referans a/marak, ltasta/ar konkav (n=26). cliiz (n=24) ve konveks (n=l2) tip olarak iiç gmba ayrıldı. Her iiç tipteki ltastalar arasmda trombolitik tedavi siire ve şekli, sisrol sonu ve eliyasrol sonu voliimler açısından anlamlı farklılık yoktu. Filtre edilmiş QRS siiresi (FQRS) ve diişiik ampiitiidlii sinyalierin siiresi (HFLA) tüm gmplar arasında anlamlı farklılıklar gösterirken, özellikle konkveks gmpta bu değerler oldukça yiiksekti. Aynca QRS sonundaki sinyalierin karekök volroj değerleri (RMS-40) dii: ı•e konveks olan gmplarda oldukça diişiiktii. Geç potansiyel (GP) pozitifliği ve ventrikiiler aritmi sıklığı konveks gmpta da !ta fazla idi. Konkav gmpta %/i (3126) oranında, dii: grupta %16 (4124) ve konveks gmpta %58 oranında (7112; pAnahtar Kelimeler: Miyokard infarktiisii, ST segmenti, sinyol ortalamalı EKG


Relation Between ST-segment Elevation Shape and Both Signal-averaged ECG and Arrhythmia in Early Period of Anterior Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
A. Aziz KARADEDE, Özlem AYDINALP, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI, M. Sıddık ÜLGEN, Murat SUCU, Nizamettin TOPRAK. Relation Between ST-segment Elevation Shape and Both Signal-averaged ECG and Arrhythmia in Early Period of Anterior Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 221-228
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale