Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 44-50

Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi

Nihal Akar Bayram1, Erdem Diker2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS), uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ve sıklıkla arteryel oksijen satürasyonunda azalma ile tanımlanan bir durumdur; patofizyoloji uyku sırasında posterior farenksin tekrarlayıcı tıkanmasıdır. Erişkinlerde sıklığı erkeklerde %4, kadınlarda %2’dir. Etkilenen hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler komplikasyonlar ve trafik kazalarıdır. Kardiyovasküler komplikasyonları, sistemik arteryel hipertansiyon, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetersizliği ve kardiyak aritmidir. Apnenin ilk dönemlerinde geçici parasempatik aktivite artışı ile bradiaritmiler; apne epizodu sonrası ortaya çıkan uyanma ve sempatik aktivite artışı ile taşikardi oluşmaktadır. En sık görülen aritmi kalp hızının siklik değişkenliğidir. Aritmilerin çoğu OUAS’ye bağlı ortaya çıkmakta ve OUAS tedavisi ile ortadan kalkmaktadır. Hastaların ileti sistemlerinde bu aritmileri açıklayabilecek bir elektrofizyolojik bozukluk saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, kardiyak/etyoloji, kardiyovasküler hastalık; kalp hızı; polisomnografi; uyku apnesi, obstrüktif/komplikasyon.

Obstructive sleep apnea syndrome and cardiac arrhythmias

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihal Akar Bayram, Erdem Diker. Obstructive sleep apnea syndrome and cardiac arrhythmias. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 44-50

Sorumlu Yazar: Nihal Akar Bayram, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale