Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter hastalarında aspirin direnci sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 212-216

Koroner arter hastalarında aspirin direnci sıklığı

Gültekin Faik Hobikoğlu1, Tuğrul Norgaz1, Hüseyin Aksu1, Orhan Özer1, Zekeriya Nurkalem1, Mehmet Ertürk1, Şennur Ünal Dayi1, Ümit Akyüz2, Ahmet Akyol1, Ahmet Narin1
1Department of Cardiology, Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
2Department of Internal Medicine, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul

AMAÇ
Kardiyovasküler hastalıkların ikincil korunmasında yaygın olarak kullanılmasına rağmen aspirinin etkisi tüm hastalarda aynı düzeyde değildir. Çalışmamızda, aspirin kullanan kararlı koroner arter hastalarında (KAH) aspirin direncinin sıklığı ve aspirinin trombositlerin adenozin difosfata (ADP) duyarlılığına olan etkisi araştırıldı.
ÇALIŞMA PLANI
Kararlı koroner arter hastalığı nedeniyle en az son yedi gündür aspirin kullanan 100 hasta (28 kadın, 72 erkek; ort. yaş 56; dağılım 30-75) çalışmaya alındı. Son yedi gün içinde aspirin kullanmamış olan 30 sağlıklı gönüllüden (10 kadın; 20 erkek; ort. yaş 54) kontrol grubu oluşturuldu. Trombosit fonksiyonları PFA-100 cihazı ile değerlendirildi. Aspirin direnci için sınır, kontrol grubunda kollajen/epinefrin kartuşunda ölçülen kapanma zamanı değerlerinin 95. persentiline denk düşen değer (170 sn) olarak kabul edildi.
BULGULAR
PFA-100 ile 27 hastada (%27) aspirin direnci saptandı. On yedi hastada (%17) kapanma zamanında, en çok %25 olmak üzere, uzama (dağılım 171-212 sn) görüldü; 34 hastada (%34) ise 300 sn sonunda kapanma olmadı. Aspirin direnci görülen hastalarda trombositlerin ADP’ye duyarlılığında anlamlı yükselme vardı; kollajen/ADP kartuşunda ölçülen zaman, aspirin direnci olmayanlar (100.4 sn; p=0.007) ve kontrol grubuna (79.0 sn; p=0.03) göre anlamlı derecede kısa bulundu Aspirin direnci olan ve olmayanlar arasında yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabetes mellitus, sigara içimi, ailede KAH öyküsü, trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi, kandaki üre ve kreatinin düzeyleri açısından anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Aspirin kullanma süresi ve yapısı (enterik kaplı olup olmaması) aspirin direnci ile ilişkili bulunmadı.
SONUÇ
Aspirin kullanımı her zaman istenen sonucu vermemektedir ve aspirin direnci görülen hastalarda trombositlerin ADP’ye duyarlılığında artış görülmektedir; bu durum anti-trombosit tedavinin bireyselleştirilmesini gerektirebilir.

Anahtar Kelimeler: Aspirin/yan etki; kardiyovasküler hasatalık/ilaç etkisi/komplikasyon; ilaç direnci; trombosit agregasyonu/ilaç etkisi; trombosit fonksiyon testi

Evaluation of aspirin resistance in patients with coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gültekin Faik Hobikoğlu, Tuğrul Norgaz, Hüseyin Aksu, Orhan Özer, Zekeriya Nurkalem, Mehmet Ertürk, Şennur Ünal Dayi, Ümit Akyüz, Ahmet Akyol, Ahmet Narin. Evaluation of aspirin resistance in patients with coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 212-216
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale