Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Periferik pulmoner arter darlığı olan bir olguda kontrast ajite salin kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 584-586 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01591

Periferik pulmoner arter darlığı olan bir olguda kontrast ajite salin kullanımı

Zafer Işılak, Mehmet Uzun, Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda, ajite salin kontrast ekokardiyografi sırasında raslantısal olarak saptanan periferal pulmoner arter darlığı sunuldu. On dokuz yaşında erkek hasta, askerlik hizmetine uygun olup olmadığını belirlemek için kardiyolojik açıdan değerlendirildi. Hastada çocukluğundan beri egzersiz intoleransı vardı. Fizik muayenede tüm sağ hemitoraks üzerinde bir üfürüm duyuldu. Ekokardiyografik incelemede, sağ ventrikül, sağ atriyum ve ana pulmoner arter orta derecede genişlemiş izlendi. Renkli Doppler görüntülemede hafif triküspit yetersizliği vardı. Triküspit yetersizlik akımından ölçülen sağ ventrikül sistolik basıncı 55-60 mmHg idi. Sistolik üfürümün aydınlatılması için hastaya ajite salin kontrast ekokardiyografi yapıldı. Sürekli dalga Doppler incelemesi sırasında, sağ kalpte ve pulmoner vasküler yatakta henüz daha kabarcıklar varken, zirve farkı 30 mmHg olan sistolik ve diyastolik bir akım görüldü. Kabarcıklar kaybolduğunda sinyal de kayboldu. Tekrarlanan ajite salin kontrast enjeksiyonunda yeniden 35 mmHg’lik bir fark ortaya çıktı. Bu bulguyla, sağ pulmoner arterin distal dallarında darlıktan şüphelenildi. Bunun üzerine yapılan bilgisayarlı tomografide pulmoner vasküler yatakta darlıklar görüldü. Bildiğimiz kadarıyla, olgumuz, ajite salin kontrast incelemesi sayesinde periferal pulmoner arter darlığı tanısı konan ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Arter tıkayıcı hastalık, kontrast maddesi, ekokardiyografi, pulmoner arter/patoloji/ultrasonografi

Agitated saline contrast use in a case with peripheral pulmonary artery stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zafer Işılak, Mehmet Uzun, Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz. Agitated saline contrast use in a case with peripheral pulmonary artery stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 584-586

Sorumlu Yazar: Zafer Işılak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale