Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Romatizmal Mitral Kapak Hastalarında Renkli M-mod Doppler Ekokardiyografi ile Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 499-505

Romatizmal Mitral Kapak Hastalarında Renkli M-mod Doppler Ekokardiyografi ile Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirmesi

Bülent MUTLU1, Muzaffer DEĞERTEKİN1, Cem ERMEYDAN1, Kenan SÖNMEZ1, Nuri KURTOĞLU1, Elif EROĞLU1, Yılmaz CİNGÖZBOY2, Yelda BAŞARAN1, Fikret TURAN1
1Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
2GATA Haydarpaşa Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Pulmoner arter basıncının (PAB) non-invazif olarak ölçülmesi hasta/ann takip ve değerlendirilmesinde önemlidir. Ekokardiyografi, PAB ölçiinıiinde konvansiyonel Doppler'den yararlanılarak yaygm olarak kullam/nıaktadır. Bu ça lışmada amacımız; PAB'm yeni bir yaklaşım la , renkli M-mod Doppler'den yararlanarak hesap/amakltr. Çalışmaya sağ ventrikiil sisto/ik fonksiyonu normal olarak değerlendirilen ve kareliyak kateterizasyon ile PAB 'ı ölç iilnıiiş 68 olgu (38K,30E yaş onalaması = 36.2±15.8 yıl) dahil edildi. Ekokardiyografi işleminde renk sıkatası "aliasing" oluşturacak şekilde ayar/andı. M-mod inıleci okıma miimkiin olduğunca paralel olacak şekilde pulmoner kapaklann üzerine yerleşt iri/erek renkli M-mode Doppler göriintüler kaydedildi. Pulmoner akım renkli M-mode Doppler göriili/iiden oluşa n "aliasing" eğimleri (jlow propagation velocity (FPV) cm/sn) ölçiildii. Pulmoner arterden elde edilen FPV ölçümii, 59 lıaswda (%87) başa nyla gerçekleştirildi. Hasta/ann pulmoner arter basmçlan ekokardiyografik olarak pulmoner arter akım hızlanma zamam (PAHZ) ve trikiispid ye te rs izliğ i (TY) jeti hızı kullamlarak da hesaplandt. Ortalama PAB değerleri 33.0±14.2 mmHg, 37.2±12.7mmHg ve 33±16.6 mmHg olarak sırasıyla renkli Doppler M-mod, PAHZ ve kateterizasyon yöntemleri ile elde edildi. FPV yöntemi ile elde edilen de,~erler ile PAHZ ve TY ekokardiyografik yöntemlerinden elde edilen ölçiimler arasıda sı rasıyla , r=0.79, p<0.0001, r=-0.71, p<Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter basıncı, renkli M-mod, ekokardiyografi


Pulmonary Artery Pressure Measurement in Patients with Rheumatic Mitral Valve Disease by Using Color M-mode Doppler Echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent MUTLU, Muzaffer DEĞERTEKİN, Cem ERMEYDAN, Kenan SÖNMEZ, Nuri KURTOĞLU, Elif EROĞLU, Yılmaz CİNGÖZBOY, Yelda BAŞARAN, Fikret TURAN. Pulmonary Artery Pressure Measurement in Patients with Rheumatic Mitral Valve Disease by Using Color M-mode Doppler Echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 499-505
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale