Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
ST-Segment yükselmeli akut miyokart enfarktüslü hastalardabaşvuru sırasındaki ortalama trombosit hacminin fibrinolitik tedavi sonrası TIMI kare sayısı üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 307-311

ST-Segment yükselmeli akut miyokart enfarktüslü hastalardabaşvuru sırasındaki ortalama trombosit hacminin fibrinolitik tedavi sonrası TIMI kare sayısı üzerine etkisi

Özlem Özcan Celebi, Alper Canbay, Savaş Çelebi, Deniz Şahin, Sinan Aydoğdu, Erdem Diker
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Ortalama trombosit hacmi ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüslü (ME) hastalarda kötü prognozun bir göstergesi olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, ST-segment yükselmeli akut ME’li hastalarda başvuru sırasındaki ortalama trombosit hacmi ile fibrinolitik tedaviye yanıt arasındaki ilişki TIMI kare sayısı kullanılarak değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya, akut ST-segment yükselmeli ME nedeniyle semptomların ilk 12 saati içinde fibrinolitik tedavi uygulanan 87 hasta (58 erkek, 29 kadın; ort. yaş 55±11) alındı. Hastalardan başvurudan hemen sonra ortalama trombosit hacminin ölçülmesi için venöz kan örneği alındı ve fibrinolitik tedavi uygulandı. Hastalara ilk 72 saat içinde koroner anjiyografi yapıldı ve enfarktla ilişkili arter için TIMI kare sayısı hesaplandı. TIMI kare sayısının ≥40 olması yetersiz reperfüzyon, <40 olması ise tam reperfüzyon olarak tanımlandı.
Bul­gu­lar: Otuz beş hastada (%40.2) tam reperfüzyon, 52 hastada (%59.8) ise yetersiz reperfüzyon saptandı. Ortalama TIMI kare sayısı tam reperfüzyon grubunda 31.8±5.9, yetersiz reperfüzyon grubunda 61.2±15 bulundu (p<0.01). Ortalama trombosit hacmi tam reperfüzyon grubunda anlamlı derecede daha düşük idi (9.4±0.4 fl ve 9.7±0.3 fl; p=0.016). Ortalama trombosit hacmi ile yetersiz reperfüzyon yanıtı arasında ileri derecede anlamlı ilişki gözlendi (r=0.742, p<0.0001).
So­nuç: Fibrinolitik tedavi uygulanan akut ST-segment yükselmeli ME’li hastalarda başvuru sırasındaki ortalama trombosit hacminin yüksek olması fibrinolitik tedaviye yetersiz reperfüzyon yanıtıyla ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Trombosit/patoloji, koroner anjiyografi, fibrinolitik ajan/terapötik kullanım, miyokart enfarktüsü/tedavi; miyokart reperfüzyonu; trombosit sayımı; risk faktörü.

The effect of admission mean platelet volume on TIMI frame count measured after fibrinolytic therapy in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özlem Özcan Celebi, Alper Canbay, Savaş Çelebi, Deniz Şahin, Sinan Aydoğdu, Erdem Diker. The effect of admission mean platelet volume on TIMI frame count measured after fibrinolytic therapy in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 307-311

Sorumlu Yazar: Özlem Özcan Celebi, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale