Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aort Yetersizliğinde Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Ölçülen Vena Kontrakta Genişliğinin Kantitatif Doppler ve Anjiyografik Derecelendirme ile Karşılaştırması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 146-152

Aort Yetersizliğinde Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Ölçülen Vena Kontrakta Genişliğinin Kantitatif Doppler ve Anjiyografik Derecelendirme ile Karşılaştırması

Bülent MUTLU1, Cem ERMEYDAN1, Nuri KURTOĞLU1, Mustafa KARABULUT1, Yelda BAŞARAN1
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Aort yetersizliği (AY) değerlendirmesinde birçok ekaDoppler metodu kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle kaçak ;eti büyüklüğü, kaçak alam, kaçak akımı ve hacmi hesaplanarak AY ciddiyeti hakkında karar verilmektedir. Özellikle senıikantitatif yöntemler olmak üzere tüm yöntemlerin hemodinamik ve teknik sımrlamaları vardır. Son dönemde mitral yetersizliğinde kullanılan vena kontrakta (VK) yönteminin hemodinamik değişkenlerden az etkilendiği ve anjiografik, kantitatif Doppler sonuçla rı ile iyi korelasyon gösteren pratik bir ölçüm olduğu gösterilmiştir. Ancak AY'de transtorasik ekokardiyografiele (TTE) VK'nın net olarak görüntülenemenıesi nedeniyle az sayıda çalışma vardır. Transözofajiyal ekokardiyografi (TÖE) ile VK'mn incelendiği tek çalışma bulunmaktadır. Bu amaçla TÖE uygulanan 50 AY'likli vaka incelendi. VK genişliği renkli Doppler ekokardiyografiele kapak koaptasyonu sonrasmdaki AY jetinin en dar olduğu kısım olarak ölp"ildii. VK genişliği TTE ile vakaların 24'ünde (%48), TOE ile vakalarm 44'iinde (%88) net olarak görüntiilendi. VK genişliği, kantitatif Doppler ile hesaplanan kaçak hacmi (r=0.91, p 40 ml) tamsmda 3.8 mm üzerindeki VK genişliğinin duyarlılığı %100 ve özgiillüğii %84.6 olarak bulundıt. Sonuç; TÖE ile AY VK görüntülenmesi vakalarm önemli bölümünde yapılabilmektedir. Ölçülen VK genişliği anjiyografik ve kantitatif Doppler metotları ile iyi korelasyon göstermektedir. Kolay ve hızlı bir şekilde ölçülebilen VK genişliğinin AY saptanması ve değerlendirilmesinde güvenilir ve pratik bir yöntem olarak klinikte kullamlabileceği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Aort yetersizliği , vena kontrakta, transözofajiyal ekokardiyografi

Comparison of Vena Contracta Width by Multiplane Transesophageal Echocardiography with Quantitative Doppler and Angiographic Grading to Assess Aortic Regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent MUTLU, Cem ERMEYDAN, Nuri KURTOĞLU, Mustafa KARABULUT, Yelda BAŞARAN. Comparison of Vena Contracta Width by Multiplane Transesophageal Echocardiography with Quantitative Doppler and Angiographic Grading to Assess Aortic Regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 146-152
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale