Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obezite ve serum leptin seviyelerinin klopidogrel direnci üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 548-553 | DOI: 10.5543/tkda.2016.44459

Obezite ve serum leptin seviyelerinin klopidogrel direnci üzerine etkisi

Ali Dogan1, Serkan Kahraman1, Emrah Usta1, Emrah Ozdemir1, Uzay Gormus2, Cavlan Ciftci1
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biokimya Bölümü

AMAÇ
Klopidogrel trombosit adenozin difosfat (ADP) P2Y12 reseptörlerini bloke ederek trombosit agregasyonunu inhibe eder. Leptin obezite geni ürünü olup, serum seviyesi obezite ile artar. Trombositler, yüzeylerinde leptin reseptörleri barındırırlar. Hiperleptinemi ADP aracılı trombosit agregasyonunu uyarabilir. Klopidogrel etkisinin yüksek serum leptin seviyeleri ile azalabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda serum leptin seviyeleri ile klopidogrel direnci arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmaya perkütan koroner girişim uygulanmış 100 hasta alındı. Klopidogrel direnci bulunuşuna göre iki grup oluşturuldu ve serum leptin seviyeleri iki grup arasında karşılaştırıldı. Klopidogrel direnci ve hiperleptinemi için eşik değerler sırasıyla, ≥ PRU (P2Y12 reaction units) 240 ve ≥15 ng/ml (leptin) olarak kabul edildi. Vücut kitle indeksinin (VKİ) 30 kg/m2 ve üstü oluşu obezite olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların %37’sinde klopidogrel direnci olduğu bulundu. İki grubun karşılaştırılması klopidogrel direnci (p=0.017) ve PRU seviyelerinin (p=0.001) hiperleptinemik hastalarda anlamlı olarak daha yüksek olduğunu ortaya koydu. İki grup arasında serum leptin seviyelerine göre anlamlı fark yoktu (p=0.116). VKİ >30 olan hastalarda, daha fazla sayıda klopidogrel direnci gözlendi (p=0.015).

SONUÇ
Klopidogrel direnci obez ve hiperleptinemik hastalarda daha fazla görülür. Klopidogrel dozu bu hasta grubunda bireyselleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Klopidogrel direnci, leptin, obezite.

Effect of obesity and serum leptin level on clopidogrel resistance

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Dogan, Serkan Kahraman, Emrah Usta, Emrah Ozdemir, Uzay Gormus, Cavlan Ciftci. Effect of obesity and serum leptin level on clopidogrel resistance. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 548-553

Sorumlu Yazar: Ali Dogan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale