Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Wolff-Parkinson-White elektrokardiyografik paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerin elektrofizyolojik özellikleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 674-679 | DOI: 10.5543/tkda.2019.41354

Wolff-Parkinson-White elektrokardiyografik paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerin elektrofizyolojik özellikleri

Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Pediatrik ve Genetik Aritmi Merkezi, İstanbul

AMAÇ
Wolff–Parkinson–White (WPW) elektrokardiyografik paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerde uygun yaklaşım konusunda halen çelişkiler bulunmaktadır. Bu çalışmada tamamen asemptomatik olan çocuk ve ergen WPW olgularının elektrofizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Nisan 2012 ile Nisan 2018 süresince, invaziv elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) ve kateter ablasyon uygulanmış, WPW paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerin, tıbbi kayıtları ve işlem verileri değerlendirildi.

BULGULAR
Toplamda 149 EFÇ uygulanmış WPW paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenin verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların 39’unda (%26.2) atriyal fibrilasyon esnasında en kısa pre-eksite geçen iki RR dalgası arasındaki mesafenin (SPERRI) ≤250 ms ya da aksesuvar yol efektif refrakter periyodunun (APERP) ≤270 ms olduğu saptandı. Riskli antegrad iletim saptanan 39 hastaya ve ortodromik atiyoventriküler taşikardi indüklenen 45 hastaya ablasyon uygulandı. Ek olarak aile isteği nedeniyle 14 hastaya da ablasyon uygulandı.

SONUÇ
Asemptomatik olan çocuk ve ergen WPW olgularının dörtte birinden fazlası, yüksek riskli antegrad iletim özellikleri sergilemektedir. Asemptomatik yüksek riskli çocuk ve ergen WPW olgularında ablasyon ilk sıra tedavi yöntemi olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ani kardiyak ölüm, asemptomatik; çocuk; Wolff-Parkinson-White elektrokardiyografi paterni.

Electrophysiological properties of asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu. Electrophysiological properties of asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 674-679

Sorumlu Yazar: Serhat Koca, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale