ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Çocuklarda postüral ortostatik taşikardi sendromu, uygunsuz sinüs taşikardisi ve vazovagal senkop tanı ve tedavisindeki deneyimlerimiz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 227-234 | DOI: 10.5543/tkda.2017.36517

Çocuklarda postüral ortostatik taşikardi sendromu, uygunsuz sinüs taşikardisi ve vazovagal senkop tanı ve tedavisindeki deneyimlerimiz

Sezen Ugan Atik, Reyhan Dedeoglu, Aida Koka, Funda Oztunc
İstanbul Üniverstesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

AMAÇ
Kliniğimize senkop, presenkop, baş dönmesi ve çarpıntı yakınmaları ile başvuran olguların tanı ve tedavilerindeki deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmamıza 2014–2016 yılları arasında çocuk kardiyolojisi polikliniğimize çarpıntı, senkop, presenkop ve baş dönmesi yakınmaları ile başvuran olgular alındı. Olguların detaylı öyküleri, fizik bakı bulguları, laboratuvar incelemeleri ve EKG sonuçları kaydedildi. Gerekli görülen hastalara eğik masa testi, 24 saatlik ritim Holter monitörizasyonu, uzun süreli olay kaydedici ve efor testi uygulandı. Bu veriler ışığında olgulara vazovagal senkop, postüral ortostatik taşikardi sendromu (POTS) ve uygunsuz sinüs taşikardisi tanıları konuldu. Olguların tedavi yaklaşımları değerlendirildi.

BULGULAR
Otuz hastaya vazovagal senkop, 7 hastaya POTS, 2 olguya uygunsuz sinüs taşikardisi tanıları konuldu. POTS tanısı konan olgularımızdan birine Raynaud fenomeni, birine hipertrofik kardiyomiyopati, birine ise homosistinüri eşlik etmekteydi. Vazovagal senkop tanısı konan olguların yakınmaları önlemler ile geriledi. POTS tanısı konan iki olguya ve uygunsuz sinüs taşikardisi tanısı konan iki olguya farmakolojik tedavi başlandı.

SONUÇ
Senkop, presenkop, baş dönmesi ve çarpıntı gibi yakınmalarla polikliniğe başvuran hastalarda tanıda vazova- gal senkop dışında, nadir de olsa postüral ortostatik taşikardi sendromu ve uygunsuz sinüs taşikardisi gibi kardiyovasküler otonomik bozukluklar akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, postüral ortostatik taşikardi sendromu, uygunsuz sinüs taşikardisi, vazovagal senkop.

Our experience in the diagnosis and treatment of postural orthostatic tachycardia syndrome, vasovagal syncope, and inappropriate sinus tachycardia in children

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sezen Ugan Atik, Reyhan Dedeoglu, Aida Koka, Funda Oztunc. Our experience in the diagnosis and treatment of postural orthostatic tachycardia syndrome, vasovagal syncope, and inappropriate sinus tachycardia in children. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 227-234

Sorumlu Yazar: Sezen Ugan Atik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi