Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türkiye'de 20-22 Yaş Erkeklerinde Konjenital Kalp Hastalıklarının Sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 529-533

Türkiye'de 20-22 Yaş Erkeklerinde Konjenital Kalp Hastalıklarının Sıklığı

Hürkan KURŞAKLIOĞLU1, Cem BARÇIN1, Ata KIRILMAZ1, Kürşat ERİNÇ1, Sedat KÖSE1, Cemal SAĞ1, Ertan DEMİRTAŞ1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji ABD, Ankara

Konjenital kalp hastalıklarının (KKH) toplumda görülme sıklıkları ile bunlara eşlik eden diğer kardiyak malformasyonların bilinmesi, bu hastalıkların tanısında değer taşımaktadır. Bu çalışma Türkiye'de genç erişkin erkek nüfusundaki KKH sıklığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, 1972-1975 doğumlu olup, askerlik görevi için başvurmuş veya askerlik görevini yapmakta olan 1919813 erkek birey oluşturmuştur. Bu sayı, 1990 yıl genel nüfus sayımına göre bu yıllar arasında doğup, hayatta olan erkek nüfusun yaklaşık %73'ünü oluşturmaktadır. Bu bireylerden tarama sırasında kardiyak patolojisi olduğu düşünülenlerle, kardiyak yakınması veya öyküsü olanlar kardiyoloji kliniklerine sevk edilmiş ve ileri tetkik yöntemleriyle incelenmişlerdir. Bu hastalara ait tanılar retrospektif olarak taranmış ve KKH'ları kaydedilerek istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Mitral kapak prolapsusu, interatriyal septum anevrizması, gradient vermeyen subaortik membran, biküspid aorta, sol ventrikül yalancı tendon çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Sonuç olarak, saptayabildiğimizi KKH insidans çalışmaları içinde incelenen birey sayısı en fazla olan bu çalışma sonunda toplam 1407 (%0.07) hastada KKH belirlenmiştir. Bu hastalar içinde en sık rastlanan KKH atriyal septal defekt (%35) olup, bunu ventriküler septal defekt (%26), pulmoner stenoz (%13), Fallot tetrolojisi (%4.7), duktus arteriosus açıklığı (%4.5) izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, konjenital kalp hastalığı

Incidence of Congenital Heart Disease in Male, Young Adults in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Cem BARÇIN, Ata KIRILMAZ, Kürşat ERİNÇ, Sedat KÖSE, Cemal SAĞ, Ertan DEMİRTAŞ. Incidence of Congenital Heart Disease in Male, Young Adults in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 529-533
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale