ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Ürik Asitin Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Diyastolik Fonksiyonunun Kötüleşmesi ve Advers Sonuçlarla İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 3-9 | DOI: 10.5543/tkda.2022.32035

Ürik Asitin Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Diyastolik Fonksiyonunun Kötüleşmesi ve Advers Sonuçlarla İlişkisi

Yonghong Niu1, Hongju Zhang2, Xiao Dong Li3, Yutong Cheng4, Su Wang4, Qian Wang4, Chayakrit Krittanawong5, Edward A. El-Am6, Ning Ma2, Tao Sun4
1Kardiyoloji Bölümü, Tsinghua Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi, Pekin, Çin
2Ekokardiyografi Bölümü, Pekin Çocuk Hastanesi, Başkent Tıp Üniversitesi, Ulusal Çocuk Sağlığı Merkezi, Pekin, Çin
3Kardiyoloji Bölümü, Shougang Changzhi Çelik Hastanesi, Shanxi, Çin
4Pekin Anzhen Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Başkent Tıp Üniversitesi, Pekin, Çin
5Kardiyoloji Bölümü, Baylor Tıp Fakültesi, Houston, Teksas, ABD
6Tıp Anabilim Dalı, Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Indianapolis, IN, ABD

AMAÇ
Koroner yavaş akımlı hastalarda ürik asidin diyastolik fonksiyonun kötüleşmesi ve klinik sonuçlar üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma, koroner yavaş akım hastalarında serum ürik asit, diyastolik fonksiyonun kötüleşmesi ve majör advers kardiyovasküler olaylar arasındaki olası ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır.


YÖNTEMLER
Anjiyografik olarak koroner yavaş akım tanısı konulan 537 hastadan prospektif olarak kan örnekleri alındı. Bunlardan 425 hastaya stres ekokardiyografi ile maksimum koşu bandı eforunun hem öncesinde hem de sonrasında kapsamlı kardiyak fonksiyon değerlendirmesi yapıldı. Serum ürik asit ile majör advers kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişki, Cox orantılı tehlikeler regresyon modeli kullanılarak incelendi.


BULGULAR
425 hastadan (ortalama yaş: 58 ± 11 yıl; %52,2 erkek) 176’sında (%41,4) egzersizstresinden sonra diyastolik fonksiyonda kötüleşme meydana geldi. Diyastolik fonksiyonu kötüleşen hastalarda, diğerlerine kıyasla serum ürik asit seviyeleri yüksekti (sırasıyla 5,7 [4.1,6.7] ve 4.3 [3.6, 5.3] mg/dL; P <.001). Yüksek serum ürik asit seviyeleri, diyastolik fonksiyonu kötüleşen hastalarda nötrofil sayıları ve yüksek duyarlı C-reaktif protein ile de anlamlı şekilde ilişkiliydi, ancak yüksek olmayanlarda böyle bir ilişki yoktu. Çok değişkenli regresyon analizi, serum ürik asidin diyastolik fonksiyonun kötüleşmesinin bağımsız bir öngörücüsü olduğunu ortaya koydu (odds oranı = 1.87 [1.17-3.82], P =.023). Ayrıca, serum ürik asit, ekokardiyografik ve klinik değişkenler için düzeltme yapıldıktan sonra bile majör advers kardiyovasküler olaylarla ilişkili bulundu (risk oranı = 1.56 [1.03-2.89], P =.016).


SONUÇ
Serum ürik asit, diyastolik fonksiyonun kötüleşmesi ile ilişkilidir ve inflamasyon aracılık edebilir. Bu bulgular, ürik asidin koroner yavaş akımı olan hastalarda majör advers kardiyovasküler olaylar için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım, ü, rik asit, diyastolik fonksiyonun kötüleşmesi, majör advers kardiyovasküler olaylar

Uric Acid Is Associated with Worsening of Diastolic Function and Adverse Outcomes in Patients with Coronary Slow Flow

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yonghong Niu, Hongju Zhang, Xiao Dong Li, Yutong Cheng, Su Wang, Qian Wang, Chayakrit Krittanawong, Edward A. El-Am, Ning Ma, Tao Sun. Uric Acid Is Associated with Worsening of Diastolic Function and Adverse Outcomes in Patients with Coronary Slow Flow. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 3-9

Sorumlu Yazar: Tao Sun
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi