Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Homosistein ve MTHFR Genotipinin Koroner Arter Hastalığı Risk ve Yaygınlığının Belirlenmesindeki Önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 598-603

Homosistein ve MTHFR Genotipinin Koroner Arter Hastalığı Risk ve Yaygınlığının Belirlenmesindeki Önemi

S.Lale TOKGÖZOĞLU1, Y.Mehmet ALİKAŞİFOĞLU2, Enver ATALAR1, Y.Kudret AYTEMİR1, Necla ÖZER1, İbrahim ÜNSAL3, Kenan ÖVÜNÇ1, Sırrı KES1, Ergül TUNÇBİLEK4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dali,Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dali,Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü,Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Biyokimya Bölümü,Ankara

Bu çalişma. plazma homosistein düzeyleri ve metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) genalipinin koroner arter hastalığı (KAH) risk ve yayguılığma etkilerini araş/Irmak amacıyla plan/andı. Bu amaçla 242 hasta, konvansiyonel risk faktörleri, plazma homosistein, B tı,Jolat ve MTHFR genotipi açısmc/an değerlendirildi. Koroner arter hastalığı mevcut olan 151 hastada plazma homosistein değerleri ortalama 18.5±1 1 JJmol/L, koronerleri normal olan 91 hastada ise 15.6±10 JJmol/L olarak bulundu (p>0.05). Plazma homosistein değerlerinin 15 pmol!L'nin üzerinde olması koroner arter hastaliğı için önemli ve bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu. (p=0.03, RR 2.1, %95 CI 1 .07-4.4). Yine I5 JJmol!L üzeri homosistein değerleri koroner arter hastalığı yayg ınlığı ile de ilişkili bulundu (p=0.04, RR 3.2 , %95 CI I .J-8.2). Fo/at düzeyleri hasta grubunda 5.I ±1.3 nglml, kontrol grubunda 7.0±3.2 nglml bulundu. MTI-IFR genotipi açıs ından değerlendirilme yapıldığmda, TT genotipi hastaların %7.7'sinde, kontrol grubunun %5.2'sinde mevcut/u (p>0.05). TT genotipi plazma homosistein düzeyi ile ilişkili bulundu (p=0.001 ). Aynca TT genotipi koroner arter hastalığı yaygınllğı ile de ilişkili bulundu (p=0.03). Sonuç olarak, homosisi ei n düzeylerinin 15 pmol/L üzerinde olması koroner arter hastaliğı varlığı ve yaygınlığı için önemli bir riskfaktörii olarak bulundu. Bunun yanısıra, TT genalipinin plazma lıomosistein düzeyi ve koroner arter hastalığı yaygınllğı için önemli bir belirleyici olduğu saptandı. Anahtar kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı , Bız, folat, MTI-IFR mutasyonu

Effects of Plasma Homocysteine Level and MTHFR Genotype on Presence and Extent of Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
S.Lale TOKGÖZOĞLU, Y.Mehmet ALİKAŞİFOĞLU, Enver ATALAR, Y.Kudret AYTEMİR, Necla ÖZER, İbrahim ÜNSAL, Kenan ÖVÜNÇ, Sırrı KES, Ergül TUNÇBİLEK. Effects of Plasma Homocysteine Level and MTHFR Genotype on Presence and Extent of Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 598-603
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale