TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (9)
Cilt: 27  Sayı: 9 - Kasım 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 594 - 597
Makale Özeti

2.
Homosistein ve MTHFR Genotipinin Koroner Arter Hastalığı Risk ve Yaygınlığının Belirlenmesindeki Önemi
Effects of Plasma Homocysteine Level and MTHFR Genotype on Presence and Extent of Coronary Artery Disease
S.Lale TOKGÖZOĞLU, Y.Mehmet ALİKAŞİFOĞLU, Enver ATALAR, Y.Kudret AYTEMİR, Necla ÖZER, İbrahim ÜNSAL, Kenan ÖVÜNÇ, Sırrı KES, Ergül TUNÇBİLEK
Sayfalar 598 - 603

3.
İleri Derecede Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisinin Geç Dönem Sonuçları
Late Term Results of Coronary Artery Bypass Grafting in Patients with Severe Left Ventricular Dysfunction
Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU, Nurgül KESER, Funda BAÇGEL, Metin GÜRSÜRER, Haldun AKGÖZ, Mustafa İDİZ, Vedat ÖZKUL, Cem ALHAN
Sayfalar 604 - 609

4.
Koroner Arter Hastalığında CMV İnfeksiyonunun Bir İnflamasyon Markeri Olan CRP İle İlişkisi
Relation of CMV Infection with an Inflammation Marker CRP in Coronary Heart Disease
H. Asuman KAFTAN, Osman KAFTAN, Mustafa KILIÇ
Sayfalar 610 - 614

5.
Hipertansiyonlu Hastalardaki Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Brakiyal Arter Doppler Trasesinde Görülen Geç Sistolik Dalga ile İlişkisi
Relationship Between Late Systolic Wave in Brachial Artery Doppler Blood Flow Pattern and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Hypertension
Niyazi GÜLER, Mehmet BİLGE, Beyhan ERYONUCU, Halil ASLAN
Sayfalar 615 - 619

6.
Miyokard Video Yoğunluğu Sistolo-Diyastolik Değişimlerinin Koroner Arter Hastalığı Tanısına Katkısı
Contribution of Systolo-Diastolic Myocardial Video Intensity Variations to Diagnosis of Coronary Artery Disease
Bahadır DAĞDEVİREN, Osman BOLCA, Mehmet EREN, Sait TERZİ, Tuna TEZEL
Sayfalar 620 - 625

7.
Saf Restriktif Solunum Sorunu Olan Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Doluşu ve Sağ Ventrikül Tutulumunun Ekokardiyografik Olarak İncelenmesi
Echocardiographic Evaluation of Right Ventricular Involvement and Left Ventricular Diastolic Filling in Patients with Pure Restrictive Ventilatory Impairment
Zehra GÖLBAŞI, Nurten AKYÜREK, Filiz KOCABEYOĞLU, Mustafa ESEN
Sayfalar 626 - 630

DERLEME
8.
Derlemeler Koroner Endovasküler Brakiterapi
Reviews Coronary Endovascular Brachytherapy
Hasan Fehmi TÖRE, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 631 - 636

9.
Vazovagal Senkop
Vasovagal Syncope
Özgür ASLAN, Sema GÜNERİ
Sayfalar 637 - 646

OLGU
10.
Olgu Bildirileri Tek Koroner Arter: Olgu Sunumu
Case Reports Single Coronary Artery: A Case Report
Özhan GÖLDELİ, Özer BADAK, Önder KIRIMLI, Özgür ASLAN
Sayfalar 647 - 651

11.
Farklı Radyolojik Yöntemlerle Çift Aortik Ark
Double Aortic Arch: Evaluation with Different Radiological Modalities
İsmail MİHMANLI, Fatih KANTARCI, Fürüzan NUMAN, Yüksel PABUŞÇU, Taner ÜÇÖZ
Sayfalar 652 - 654

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale