Farklı Radyolojik Yöntemlerle Çift Aortik Ark [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 652-654

Farklı Radyolojik Yöntemlerle Çift Aortik Ark

İsmail MİHMANLI1, Fatih KANTARCI1, Fürüzan NUMAN1, Yüksel PABUŞÇU2, Taner ÜÇÖZ2
1istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, istanbul
2GATA Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara
3GATA Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara

Bu yazıda, iki ve yirmi yaşında, izole çift aortik arka sahip iki olgu tarif edildi. Olgularm radyolojik bulguları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Çift aortik ark, Manyetik rezonans göriintiileme. Bilgisayarlı tomografi, Anjiyografi

Double Aortic Arch: Evaluation with Different Radiological Modalities

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İsmail MİHMANLI, Fatih KANTARCI, Fürüzan NUMAN, Yüksel PABUŞÇU, Taner ÜÇÖZ. Double Aortic Arch: Evaluation with Different Radiological Modalities. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 652-654
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale