Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kadınlarda statinlerle kardiyovasküler hastalıklardan birincil korunma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 273-280

Kadınlarda statinlerle kardiyovasküler hastalıklardan birincil korunma

Gökhan Alıcı1, Vildan Karpuz2, Hakan Karpuz1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Kardiyovasküler hastalıklar menopoz geçirmiş kadınlarda mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerindendir. Menopozda görülen değişiklikler aterojenik lipit profili ile ilişkilidir. Statinlerin kardivasküler hastalıkları azaltmadaki etkinlikleri birçok randomize, plasebo kontrollü çalışmada gösterilmiştir. Bu derlemede, statinlerin menopoz geçirmiş kadınlarda hem kardiyovasküler hastalıklar, hem de bazı önemli endikasyonlardaki etkinlikleri irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Antikolesteremik ajan, kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol, hidroksimetilglutaril-Ko A redüktaz inhibitörü/terapötik kullanım, menopoz sonrası; birincil koruma.

Primary prevention of cardiovascular diseases with statins in women

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gökhan Alıcı, Vildan Karpuz, Hakan Karpuz. Primary prevention of cardiovascular diseases with statins in women. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 273-280

Sorumlu Yazar: Gökhan Alıcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale