Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Romatizmal mitral darlığı olan hastalarda bazal pulmoner arter basıncının perkütan mitral balon valvüloplasti sonrası sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi: Doku Doppler görüntüleme çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 223-230

Romatizmal mitral darlığı olan hastalarda bazal pulmoner arter basıncının perkütan mitral balon valvüloplasti sonrası sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi: Doku Doppler görüntüleme çalışması

Nurcan Arat1, Hakan Altay1, Şule Korkmaz1, Erdogan İlkay2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Mesa Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

AMAÇ
Romatizmal mitral darlığı (MD) olan hastalarda başlangıç pulmoner arter basıncının (PAB) perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) sonrası sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya romatizmal MD nedeniyle PMBV uygulanan 56 hasta (15 erkek, 41 kadın; ort. yaş 35) alındı. Hastalar PMBV öncesinde ekokardiyografi ile ölçülen bazal ortanca sistolik pulmoner arter basıncına göre iki grupta (PAP ≥40 mmHg, n=33; PAP <40 mmHg, n=23) değerlendirildi. Sağ ventrikül fonksiyonları pulse wave doku Doppler ekokardiyografi ve Tei indeksi ile değerlendirildi. Tüm ölçümler PMBV’den 48 saat ve üç ay sonra tekrarlandı.

BULGULAR
İşlem öncesinde iki grupta benzer olan triküspid lateral annulusun tepe sistolik (S) hızı, pulmoner arter hipertansiyonu (PAH) olan grupta ilk 48 saatte hafif artış gösterdi, üçüncü ayda ise başlangıç değerinin gerisine düştü; PAH olmayan grupta ise ilk 48 saatte anlamlı artış göstererek bu düzeyini üçüncü aya kadar korudu. Tepe geç diyastolik (A) hızlar PAH olmayan grupta tüm ölçümlerde anlamlı derecede yüksek bulundu. Erken/geç diyastolik hız oranı PAH’li grupta başlangıçta ve 48. saatte anlamlı derecede yüksek iken, üçüncü ayda bu fark kayboldu. İzovolümik relaksasyon zamanı PAH’li grupta başlangıçta ve 48. saatte daha yüksek iken, son değerlendirmede sadece bu grupta başlangıç değerinin gerisine düştü. İzovolümik kontraksiyon zamanı, üçüncü aya kadar her iki grupta da anlamlı olmayan artış gösterdi. Sadece PAH’li grupta olmak üzere, üçüncü aya kadar E dalgası deselerasyon zamanında anlamlı, kontraksiyon zamanında hafif artış görüldü. Başlangıçta PAH’li grupta anlamlı derecede yüksek (p=0.004) olan Tei indeksindeki değişimler gruplarda anlamlı farklılık göstermedi.

SONUÇ
Bulgularımız, romatizmal MD’li hastalarda PMBV’nin PAH gelişiminden önce uygulanması halinde, sağ ventrikül longitudinal fonksiyonlarında daha fazla düzelme sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Balon dilatasyonu, ekokardiyografi/yöntem, mitral kapak darlığı/tedavi; hipertansiyon/pulmoner; romatoid kalp hastalığı/tedavi; ventrikül fonksiyonu, sağ.

The effect of baseline pulmonary artery pressure on right ventricular functions after mitral balloon valvuloplasty for rheumatic mitral stenosis: a tissue Doppler imaging study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nurcan Arat, Hakan Altay, Şule Korkmaz, Erdogan İlkay. The effect of baseline pulmonary artery pressure on right ventricular functions after mitral balloon valvuloplasty for rheumatic mitral stenosis: a tissue Doppler imaging study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 223-230

Sorumlu Yazar: Nurcan Arat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale