ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Femoro-popliteal Arterlerdeki Kronik Total Oklüzyon Tedavisinde İopromid Bazlı Paklitaksel Kaplı Balonun On İki Aylık Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(2): 112-118 | DOI: 10.5543/tkda.2022.25324

Femoro-popliteal Arterlerdeki Kronik Total Oklüzyon Tedavisinde İopromid Bazlı Paklitaksel Kaplı Balonun On İki Aylık Sonuçları

Halil Berkan Özpak1, Cihan Aydın2, Aykut Demirkıran2
1Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

AMAÇ
Femoro-popliteal arterlerin kronik total oklüzyonunun tedavisi için yeni bir iopromid bazlı paklitaksel kaplı balonun performansını ve sonuçlarını değerlendirmek için retrospektif bir çalışma tasarladık.


YÖNTEMLER
Hastane görüntü kayıt sisteminden alt ekstrimite girişim işlemleri taranarak femoropopliteal kronik total oklüzyonu (<100 mm) olan hastalar çalışmaya dahil edildi. İlaç salınımlı periferik balonun genişliği ve uzunluğu, 1: 1'lik bir damar/balon oranı sağlayan ve lezyonu her iki uçta 10 mm aşacak şekilde yapılan işlemler çalışmaya alındı.


BULGULAR
Toplamda 118 hasta çalışmaya alındı. Ankle-brakial indeks iyileşmesi olan hastaların oranı %89.8 saptandı. Ortalama ankle-brakial indeks başlangıçta 0.5 (0.4-0.7) ve 12 ayda 0.8 (0.7-0.9) idi (P < 0,001). Başlangıç ile 12 ay arasındaki Rutherford kategorisindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıydı (P < 0,001) ve hastaların çoğunluğunda (%77.9) bir düzeyden fazla iyileşme vardı. 12 ayda klinik odaklı hedef lezyon revaskülarizasyon oranı %13.5 (16/118) saptandı. Genel olarak, bir yıllık birincil açıklık oranı %86.4 saptandı. Majör ekstremite advers olay oranı %9.8 (16/162) saptandı. 14 hastada akut ekstremite iskemisi saptandı ve 2 hastaya amputasyon uygulandı.


SONUÇ
Çalışmamız, ilaç kaplı balonların tek bir tedavi stratejisi olarak kullanımına odaklanan, randomize olmayan bir klinik çalışmadır. Kısa vadede ankle-brakial indeks iyileşmesi ve Rutherford sınıfında azalma sağlanmıştır. Çalışma sonuçlarımız revaskülarizasyon stratejisi hakkındaki bakış açımızı değiştirebilecek bilgiler sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Ankle-brakial indeks, kronik total oklüzyon, ilaç kaplı balon, periferik arter hastalığı, Rutherford sınıfl, aması.

Twelve-Month Outcomes of a Novel Iopromide-Based Paclitaxel-Coated Balloon for the Treatment of Chronic Total Occlusion of Femoropopliteal Arteries

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Halil Berkan Özpak, Cihan Aydın, Aykut Demirkıran. Twelve-Month Outcomes of a Novel Iopromide-Based Paclitaxel-Coated Balloon for the Treatment of Chronic Total Occlusion of Femoropopliteal Arteries. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(2): 112-118

Sorumlu Yazar: Aykut Demirkıran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi