Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Toplumunda Non-obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokart Enfarktüsü çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 662-668 | DOI: 10.5543/tkda.2019.24804

Türk Toplumunda Non-obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokart Enfarktüsü çalışması

Uğur Önsel Türk1, Mehdi Zoghi2, Emin Alioğlu1, Oktay Ergene3
1KardiyoRitm Kalp Merkezi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Non-obstrüktif koroner arterlerle birlikte miyokart enfarktüsü (MINOCA) göreceli olarak yeni bir terim olup, tıkayıcı koroner arter hastalığı olmaksızın gelişen miyokart enfarktüsü (Mİ) tablosunu tanımlamaktadır. MINOCA olgularının olası yüksek sayısı göz önünde bulundurulduğunda etkin tanısal ve terapötik stratejiler ortaya konmalıdır. MINOCA demografiklerinin ve hâlihazırda kullanılmakta olan tanısal yöntemlerin ortaya konması bu süreçte ilk basamaktır. MINOCA-TR çalışmasının asıl amacı ülkemiz popülasyonunda MINOCA prevalansının, demografiklerinin, etiyolojik nedenlerin, hastane içi ve bir yıllık izlem prognozlarının belirlenmesidir.

YÖNTEMLER
Çalışma, ulusal, çok merkezli, gözlemsel kohort çalışmadır. Üçüncü evrensel miyokart enfarktüsü tanımlamasına göre Mİ tanısı konan ve koroner anjiyografi uygulanan 1028 olgu çalışmaya alınacaktır. Bu, 32 farklı merkezden hastaları içerecek bir kohort çalışmasıdır. Tarama ve dâhil edilme viziti sonrasında taburculuk vizitleri tüm Mİ popülasyonunda gerçekleştirilecektir. MINOCA tanısı konan olgular ise, MINOCA-TR veri tabanı kaydının bir parçası olarak 3 ayrı prospektif vizit ile bir yıl süre ile takip edilecektir.

SONUÇ
Bu çalışmanın kesitsel bölümü ile MINOCA olgularının demografikleri, klinik özellikleri, yönetim şekilleri ve hastane içi prognozları belirlenecektir. Oniki aylık prospektif bölüm ile de ek tanısal, prognostik ve terapötik stratejiler ortaya konacaktır. Sonuçlar görece sık rastlanan bu klinik antitenin daha detaylı anlaşılmasına, tanısal ve tedavi stratejilerinin ortaya konmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ilgili klinik tablonun hastalık yükü toplum perspektifi açısından değerlendirilecektir. Bu verilerin ilgili popülasyona odaklanmış gelecek çalışmalara ışık tutması ve tetiklemesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demografi, miyokardiyal enfarktüs; non-obstrüktif koronerler; prognoz.

Rationale and design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Önsel Türk, Mehdi Zoghi, Emin Alioğlu, Oktay Ergene. Rationale and design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 662-668

Sorumlu Yazar: Uğur Önsel Türk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale