Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kararsız angina Pektorisli Hastalarda Hücre Adhezyon Molekülleri Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığının İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(3): 136-140

Kararsız angina Pektorisli Hastalarda Hücre Adhezyon Molekülleri Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığının İlişkisi

Ertuğrul Ercan1, İstemihan Tengiz1, Ekin Ercan1, Azem Akıllı2, İstemi Nalbantgil2, Hüseyin Bozdemir1, Gül Bozdemir1, Okan Durmaz1
1Central Hospital Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalşmada. koroner an er lwstalanndaki inflamasyon göstergeleri ı ·e kararsı;. angina pektoris (AP)· li firmalardaki iıiflammuar aktirite ile koroner arter hastalığmın (KAH) anjiyografik ciddiyeti arasındaki ilişk i değerlendirilmiştir. Çalışmaya kara nt~ AP'Ii 12 hasta (Gmp 1). kararlı AP'/i 14 hasw (Cmp ll) ile kontrol grubu olarak nonnal koroner arterli 10 olgu (Grup lll) alındı. Tiin1 hasralara koroner anjiyografi yapıldı. Gmp 1 'de 8 hasta tek damar. 24 ltasta çok dm nar lwswsı iken Grup If' deki tümlımta/ar çok damar !tas tası idi. Olguların semmlamıda inflamasyon göstergeleri olarak ltiicre adlte:;yonmolekiilleri (!CAMI ve \!CAM-I) ve CRP seı·iyeleri çalışılarak gmp/ar arasında karşt!aştmldt. inf/antasyon göstergeleriıtin . koroner ort er ltasw larında kontrol gm /m olgularına göre anlamlı derecede yiiksek olduğu saptandt. Grup/' de bu gÖStergelerin Gmp ll' ye göre mtlamlt derecede yiiksek olduğu saptandı (p=O.OOO). Grup / " de inj7aınmyott göstergelerinden !CAM- I ve VCAM-1 seviyeleri çok damar lumaltğt olanlarda tek daınar haswlığı olanlara göre anlamlı derecede c/alta yiiksek iken (sırasıyla p=O.OOO ı ·e p=O.OJ4): CRP seviyelerinde anlamlı farklılık sapiannWdt (p>0.05). Sonuç olarak. koroner aner ltastalıift kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kararsız AP'Ii hastalarda akut inflmasyon aktim.<;yomt söz. krmusudur. Akut koroner sendronnarın erken dönemlerinde KA!-I'n u ı ciddiyetini değerlendirmede hücre adlezyon molekülleri CRP'den daha duyarli görülmektedir

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı inflamasyon akut koroner sendrom

Relationship Between Level of Cell Adhesion Molecules and Extent of Coronary Artery Disease in Patients with Unstable Angina Pectoris

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertuğrul Ercan, İstemihan Tengiz, Ekin Ercan, Azem Akıllı, İstemi Nalbantgil, Hüseyin Bozdemir, Gül Bozdemir, Okan Durmaz. Relationship Between Level of Cell Adhesion Molecules and Extent of Coronary Artery Disease in Patients with Unstable Angina Pectoris. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(3): 136-140
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale