Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ekokardiyografi rehberliğinde apikal yaklaşımla perikardiyosentez [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 177-181

Ekokardiyografi rehberliğinde apikal yaklaşımla perikardiyosentez

Orhan Hasan Özer, Vedat Davutoglu, Musa Çakıcı, Adnan Doğan, İbrahim Sarı, Mustafa Oylumlu, Mehmet Aksoy
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ
Bu çalışmada perikart efüzyonu nedeniyle ekokardiyografi rehberliğinde apikal yaklaşımla perikardiyosentez uygulamalarımızın değerlendirilmesi amaçlandı
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya, tanı amacıyla veya perikardiyal tamponad ya da semptomatik perikart efüzyonu nedeniyle ekokardiyografi rehberliğinde apikal perikardiyosentez yapılan ardışık 29 hasta (15 erkek, 14 kadın; ort. yaş 49; dağılım 18-72) alındı. Toplam 32 perikardiyosentez uygulaması, işlem başarısı, boşaltılan sıvı miktarı ve komplikasyonlar yönünden değerlendirildi.
Bul­gu­lar: Perikart sıvısının sık nedenleri malignite (n=6), postperikardiyotomi sendromu (n=5), idiyopatik (n=5), kronik renal yetersizlik (n=4) ve akut miyokard enfarktüsü (n=3) idi. Boşaltılan sıvı miktarı 120 ile 2200 ml arasında değişmekte idi. Kateterin perikartta kalma süresi 24 ile 144 saat arasındaydı. İşleme bağlı mortalite olmadı. Bir hastada ekokardiyografik kontrolde lateral duvarda efüzyon kaldığı görüldü ve kateterin floroskopi altında buraya yönlendirilerek kalan sıvının tamamının boşalması sağlandı. Bir hastada perikart boşluğundan aşırı septasyon ve fibrinöz sıvı içeriğine bağlı olarak yeterli sıvı boşaltılamadığından işlem başarısız kabul edildi. Uygulanan apikal perikardiyosentez işlemlerinde başarı oranı %96.9 idi. Birer hastada sırasıyla tüp drenajı gerektiren hemopnömotoraks, vazovagal reaksiyon, devamlı olmayan ventrikül taşikardisi ve sık ventrikül erken atımları izlendi. Bir hastada sol ventrikül ponksiyonu, bir hastada kateterin plevraya yerleştirilmesi nedeniyle ponksiyon tekrarlandı.
So­nuç: Ekokardiyografi rehberliğinde perikardiyosentezde apikal yaklaşım, kateter laboratuvarına ihtiyaç duymadan yatakbaşında rahatlıkla yapılabilmesi, işlem başarısının yüksek, komplikasyonların düşük olması nedeniyle ve özellikle sıvının kalbin anteriyorunda biriktiği olgularda gereksiz cerrahi girişimi azaltacağından mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu, perikart efüzyonu/tedavi, perikardiyosentez/yöntem.

Echocardiography-guided pericardiocentesis with the apical approach

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Orhan Hasan Özer, Vedat Davutoglu, Musa Çakıcı, Adnan Doğan, İbrahim Sarı, Mustafa Oylumlu, Mehmet Aksoy. Echocardiography-guided pericardiocentesis with the apical approach. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 177-181

Sorumlu Yazar: Orhan Hasan Özer, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale