ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Yapısal Kalp Hastalığı Olmayan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalar ile Normal Popülasyonun İdrar Katekolaminleri Açısından Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(3): 168-173 | DOI: 10.5543/tkda.2022.16281

Yapısal Kalp Hastalığı Olmayan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalar ile Normal Popülasyonun İdrar Katekolaminleri Açısından Karşılaştırılması

Fuat Polat1, Çağlar Koç2
1Kardiyoloji Bölümü, Şişli Kolan International Hospital, İstanbul, Türkiye
2Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Şırnak, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada yapısal kalp hastalığı olmayan atriyal fibrilasyon (AF) hastaları ile normal popülasyonun sempatik sinir sistemi aktivitesinin üriner metanefrin düzeyleri açısından karşılaştırılması amaçlandı.


YÖNTEMLER
Çalışmamız yapısal kalp hastalığı olmayan, CHA2DS2VASc skoru 0 veya 1 olan paroksismal veya persistan 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol ile gerçekleştirildi. Çalışmaya alınan iki grup arasında laboratuvar parametreleri, demografik özellikler ve 24 saatlik idrar metanefrin düzeyleri karşılaştırıldı.


BULGULAR
İdrardaki metanefrin değeri AF grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (AF grubu 97,50 ± 17,19 µgr / gün, kontrol grubu 74,27 ± 15,55 µgr / gün; p < 0,001). AF grubunun vücut kitle indeksi (VKİ) kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (AF grubu 27,26 ± 2,97 kg/m2, kontrol grubu 24,05 ± 2,24 kg/m2; p < 0,001). Çok değişkenli lineer regresyon analizinde VKİ (Beta: 0.266, p = 0.02) ve idrar metanefrin düzeyi (Beta: 0.522, p = 0.002) bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. ROC analizine göre idrar metanefrin değeri (AUC = 0.834, p < 0.001) ve VKİ’nin (AUC = 0.803, p < 0.001) AF gelişimini öngördüğü belirlendi.


SONUÇ
Çalışmamızda yapısal kalp hastalığı olmayan AF’li hastalarda idrar metanefrin düzeylerinin AF’si olmayanlara göre daha yüksek olduğu ve metanefrin değerlerinin AF gelişimini öngördüğü bulundu.

Anahtar Kelimeler: Atrial fi, brilasyon, idar katekolaminleri, sempatik sinir sistemi

Comparison of Patients with Atrial Fibrillation Without Structural Heart Disease and Normal Population In Terms of Urine Catecholamines

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fuat Polat, Çağlar Koç. Comparison of Patients with Atrial Fibrillation Without Structural Heart Disease and Normal Population In Terms of Urine Catecholamines. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(3): 168-173

Sorumlu Yazar: Fuat Polat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi