Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Planar Egzersiz Talyum Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığı Tanısında Değerini Etkileyen Faktörler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 190-194

Planar Egzersiz Talyum Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığı Tanısında Değerini Etkileyen Faktörler

Deniz GÜZELSOY1, Vedat SANSOY1, İsmail EREN1, Hüsniye YÜKSEL1, Mustafa ÖZCAN1, Cem DEMİROĞLU1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul

Çalışmamızda planar egzersiz talyum sintigrafisinin (EgTS) KAH tanısı ve tedavisinin yönlendirilmesinde değerini etkileyen ƒaktörler araştırıldı. Bu amaçla EgTS ve koroner anjiografi yapılmış olan 198 olgunun sintigrafileri kantitatif analiz yapılmaksızın yeniden değerlendirildi. EgTS 64 olguda 1986, 88 olguda 1987, 46 olguda 1988 yıllarında yapılmış olup testin duyarlılığı yıllara göre sırasıyla % 92-86-95, özgüllüğü % 62-84-100 idi. Tüm olgularda duyarlılık % 90, özgüllük % 80 olup yeniden değerlendirme sonucu özgüllükde değişme olmazken duyarlılık % 94'e çıkmıştı. Yalancı pozitif EgTS'li 9 olgunun 5'inde neden, normal varyantların iyi değerlendirilememesi idi. Üçü miyokard infarktüsü geçirdiği kanıtlanmış, biri kardiomiyopatili 4 olguda ise gerçekte perfüzyon bozukluğu bulunmasına rağmen koroner arterler normaldi. Yalancı negatif olarak değerlendirilen 15 olgunun 6'sında yorum hatası, 3 olguda teknik nedenler, 2 olguda distal damar hastalığı, 1 olguda kollaterallerin yeterli oluşu sözkonusuydu. Daha yüksek risk taşıyan 2 veya 3 damar hastlarının % 42'sinde birden fazla bölgede perfüzyon defekti gösterilebilmişti. Tüm sol ön inen dal (LAD) lezyonlarının % 39'u EgTS ile saptanabildi. Bulgularımıza dayanarak biri fonksiyon diğeri anatomiyi gösteren iki yöntemin karşılaştırılmasının her zaman gerçeği yansıtmadığı, EgTS'nin hasta damar lokalizasyonunu belirlemesinde asıl etkenin, damar hastalığı derecesi veya risk altındaki miyokard segmenti miktarı olduğunu düşündük. Deneyim artışı ile planar EgTS'nin tanı değerinin arttığı yargısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz talyum sintigrafisi, koroner arter hastalığı

Factors Affecting the Value of Planar Exercise Thallium Scintigraphy in the Diagnosis of Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Deniz GÜZELSOY, Vedat SANSOY, İsmail EREN, Hüsniye YÜKSEL, Mustafa ÖZCAN, Cem DEMİROĞLU. Factors Affecting the Value of Planar Exercise Thallium Scintigraphy in the Diagnosis of Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 190-194
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale