Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İntrakoroner Stent Uygulanan Kararlı Angina Pektorisli Olgularda Agonistlerle İndüklenmiş İn-Vitro Trombosit Agregasyon Yanıtı ve Tiklopidinin Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 16-21

İntrakoroner Stent Uygulanan Kararlı Angina Pektorisli Olgularda Agonistlerle İndüklenmiş İn-Vitro Trombosit Agregasyon Yanıtı ve Tiklopidinin Etkisi

Abdi SAĞCAN1, Mustafa AKIN2, Serdar Bedii OMAY3, Azem AKILLI4, Cüneyt TÜRKOĞLU2
1Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi
2Atakalp Kalp Hastanesi
3Ege Tıp Fakültesi İç Hastaliklan ABD., Hematoloji BD
4Ege Tıp Fakültesi İç Hastaliklan ABD., Hematoloji BD ve Kardiyoloji ABD.

Koroner stent (KS) lokalize darlıkların tedavisinde ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) sonrası gelişen suboptimal sonuçların giderilmesinde seçilmiş bir yöntem olup bypass cerrahisine güçlü alternatif oluşturmuştur. Ancak, hem PTCA hem de KS işlemi nedeniyle hemostatik sistem aktive olabilmekte ve iskemik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Konvansiyonel antiagregan ve antikoagulan ajanlar trombosit agregasyonu ve tromboz gelişimini yeterince engelleyememektedir. Sağlıklı bireylerde tiklopidinin ADP-aracılı ex-vivo trombosit agregasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Çalışmamızda, tiklopidinin, KS işlemi sonucu gelişen in-vitro trombosit agregasyon (TA) yanıtı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya homojen medikal tedavi (aspirin+nitrat) alan ve başarılı KS uygulanan seçilmiş 38 olgu (ort. yaş:57±9, işlem öncesi darlık %93±7, işlem sonrası darlık %4±2) alındı. Standart protokol ve materyaller kullanılarak KS uygulandı. İşlem esnasında 500mg/gün tiklopidin başlanarak 1 ay süreyle idame ettirildi. KS öncesi, hemen sonrası ve 8. ci günde elde edilen trombositten zengin plazma örnekleri ADP (10µmol/L), kollajen (0.6mgm/ml) ve epinefrinle (20µmol/L) ayrı ayrı uyarılarak elde edilen trombosit agregasyon eğrilerinden aktivasyon yüzde ve süreleri elde edildi. Elde edilen veriler repeated test ANOVA ile karşılaştırıldı. Stent işleminden hemen sonra, kollajenle indüklenmiş TA süresinin anlamlı derecede uzadığı (p<0.05), diğer agonistlerle ise anlamlı bir değişikliğin olmadığı, 8. ci gündeki TA sürelerinin normale yaklaştığı (p>0.001) gözlendi. Stentten hemen sonra, kollajen ve epinefrinle indüklenmiş TA amplitünde anlamlı olmayan bir artma (p>0.05), ADP ile indüklenmiş TA yanıtında anlamlı olmayan bir azalma gözlendi. Ancak 8. ci günde bakılan TA yanıtında, her 3 agonist için anlamlı (p<0.05-<0.001) bir azalmanın olduğu belirlendi. Sonuç olarak, seçilmiş olgularda konvansiyonal tedavinin in-vitro TA yanıtını yeterince engelleyebildiği, işlem esnası başlanan tiklopidin tedavisinin bu yanıtı daha da baskıladığı saptandı.


Effects of Ticlopidine to In-vitro Platelet Aggregation Response Induced by Agonists in Coronary Stenting Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdi SAĞCAN, Mustafa AKIN, Serdar Bedii OMAY, Azem AKILLI, Cüneyt TÜRKOĞLU. Effects of Ticlopidine to In-vitro Platelet Aggregation Response Induced by Agonists in Coronary Stenting Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 16-21
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale