Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyovasküler tutulumu olmayan Behçet hastalarında arter sertliği ve subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 575-581 | DOI: 10.5543/tkda.2016.06944

Kardiyovasküler tutulumu olmayan Behçet hastalarında arter sertliği ve subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi

Alp Yıldırım1, Mustafa Serkan Karakaş2, Ali Yaşar Kılınç2, Refik Emre Altekin2, Ali Selim Yalçınkaya2
1Kars Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kars
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

AMAÇ
Bu çalışmada Behçet hastalığı (BH) olgularında arter yapı ve fonksiyonları nabız dalga hızı (NDH) ve karotis intima-medya kalınlığı (KİMK) ölçümleri değerlendirildi.

YÖNTEMLER
Çalışmaya bilinen kardiyovasküler hastalığı bulunmayan 30 BH’li olgu (13 kadın, 17 erkek) ile yaş ve cinsiyet yönünden benzer olan 30 sağlıklı kontrol olgusu (12 kadın, 18 erkek) alındı. Karotis-femoral NDH ve KİMK ölçümleri yapıldı.

BULGULAR
Nabız dalga hızı BH’de kontrol grubuna kıyasla daha yüksekti (sırasıyla, 6.35±1.05 ve 5.75±0.83, p=0.017). En yüksek KİMK (sırasıyla, 0.751±0.077 mm ve 0.735±0.079 mm, p=0.435), ortalama KİMK (sırasıyla, 0.643±0.070 mm ve 0.629±0.069, p=0.452) değerlerinde anlamlı farklılık yoktu. En yüksek KİMK, ortalama KİMK ve NDH ile hastalık süresi arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla, r=0.410, p=0.025; r=0.404, p=0.027 and r=0.362, p=0.049).

SONUÇ
Bulgularımız BH’de arter duvarında görülebilir yapısal değişiklikler olmadan önce endotel fonksiyonlarında bozulma olduğunu göstermektedir. Özellikle hastalığın erken safhalarında NDH ölçümü, BH’deki damar hasarını saptamada KİMK ölçümünden daha yararlı bir incelemedir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Behçet hastalığı, karotis intima-media kalınlığı, nabız dalga hızı.

Evaluation of arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in patients with Behçet’s disease without cardiovascular involvement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alp Yıldırım, Mustafa Serkan Karakaş, Ali Yaşar Kılınç, Refik Emre Altekin, Ali Selim Yalçınkaya. Evaluation of arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in patients with Behçet’s disease without cardiovascular involvement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 575-581

Sorumlu Yazar: Mustafa Serkan Karakaş, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale