Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yüksek serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 168-173

Yüksek serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki

Nihat Sen, Mehmet F Ozlu, Nurcan Basar, Firat Ozcan, Omer Gungor, Osman Turak, Ozgul Malcok, Kumral Cagli, Orhan Maden, Ali R Erbay, Ahmet D Demir
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Çalışmamızda yavaş koroner kan akımı (YKA) olan hastalarda serum gama-glutamiltransferaz (GGT) aktivitesi ile koroner kan akımı arasındaki ilişki araştırıldı.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya YKA saptanan 90 hasta (47 erkek, 43 kadın; ort. yaş 50.8±9.4) ve koroner arter hastalığı (KAH) olan 88 hasta (45 erkek, 43 kadın; ort. yaş 50.8±9.4) alındı. Yavaş koroner kan akımı ve KAH tanıları koroner anjiyografi ile kondu. Koroner arter hastalığı olan grupta normal koroner akım vardı. Tüm hastalarda koroner akım düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile değerlendirildi ve serum GGT düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar, yaş ve cinsiyet uyumlu ve koroner arterleri ve koroner akımı normal bulunan 86 hastadan oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Bul­gu­lar: Gruplar arasında beden kütle indeksi, hipertansiyon ve diyabet varlığı, lipit profili ve açlık kan şekeri açısından fark yoktu. Koroner arter hastalığı olan grupta ilaç kullanımı anlamlı derecede fazlaydı (p<0.01). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, serum GGT aktivitesi YKA’lı ve KAH’li gruplarda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01); ancak, iki grup arasında bu açıdan fark yoktu (p=0.71). Epikardiyal koroner arterlerde ölçülen TIMI kare sayıları ve ortalama TIMI kare sayısı YKA grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). TIMI kare sayıları açısından KAH grubu ile kontrol grubu arasında fark yoktu. Ortalama TIMI kare sayısı serum GGT düzeyi ile orta düzeyde pozitif ilişki gösterdi (r=0.326; p<0.001). Regresyon analizinde, serum GGT aktivitesi ortalama TIMI kare sayısını öngörmede tek bağımsız değişken idi (β=0.309; p<0.001).
So­nuç: Çalışmamızda artmış serum GGT aktivitesi ile YKA arasındaki ilişki ilk kez gösterilmiş olmaktadır. Serum GGT aktivitesinin YKA’da tam patofizyolojik rolünü ortaya koymak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı, koroner anjiyografi, koroner dolaşım, koroner hastalık; gama-glutamiltransferaz; kalp kateterizasyonu.

Relationship between elevated serum gamma-glutamyltransferase activity and slow coronary flow

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihat Sen, Mehmet F Ozlu, Nurcan Basar, Firat Ozcan, Omer Gungor, Osman Turak, Ozgul Malcok, Kumral Cagli, Orhan Maden, Ali R Erbay, Ahmet D Demir. Relationship between elevated serum gamma-glutamyltransferase activity and slow coronary flow. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 168-173

Sorumlu Yazar: Nihat Sen, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale