Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kırgız toplumunda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda iskemik inmenin risk faktörü olarak anjiyotensin dönüştürücü enzim geninde I/D polimorfizminin rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 347-353

Kırgız toplumunda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda iskemik inmenin risk faktörü olarak anjiyotensin dönüştürücü enzim geninde I/D polimorfizminin rolü

Andrey Polupanov1, Abdimutalip Halmatov1, Oleg Pak2, Tatyana Romanova1, Elena Kim2, Natalia Cheskidova1, Almaz Aldashev2, Ainagul Dzhumagulova1
1National Center Of Cardiology And Internal Medicine
2Institute Of Molecular Biology And Medicine

AMAÇ
Bu çalışmada, Kırgızistan’lı erkek bireylerde anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) genindeki I/D polimorfizminin esansiyel hipertansiyon (EH) ve iskemik inme ile ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya toplam 313 Kırgız erkeği alındı. Bunların 180’i EH nedeniyle komplikasyon gelişmemiş hasta, 69’u EH yanı sıra iskemik inme gelişen hasta ve 64’ü yaşça uyumlu sağlıklı kontrol idi. Tüm olgularda I/D genotiplemesi yapıldı ve serum ACE aktivitesi belirlendi. Ayrıca, EH’li hasta gruplarına ambulatuvar kan basıncı izlemi ve karotis ultrasonografisi (51 hasta) yapıldı.

BULGULAR
Ortalama ACE konsantrasyonu II genotipinde 23.3±0.7 mU/ml/dk, ID genotipinde 32.2±0.9 mU/ml/dk, DD genotipinde 38.8±2.3 mU/ml/dk bulundu. ID ve DD genotipli olgularda ortalama ACE düzeyi, II genotipli olgulara göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p<0.01 ve p<0.0001). İskemik inme gelişen EH’li hastalarda DD genotipi sıklığı, komplikasyonsuz EH’li hastalardan iki kattan fazla (0.31 ve 0.13, p<0.02), kontrol grubundan ise yaklaşık dört kat fazlaydı (0.31 ve 0.09, p<0.02). Bu grupta D alleli sıklığı (0.56), komplikasyonsuz EH’li hastalara (0.36) ve kontrol grubuna (0.29) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Ayrıca, DD genotipli hastalar, II ve ID genotipli hastalardan, sistolik ve diyastolik kan basınçlarında daha fazla değişkenlik, daha sık anormal gece kan basıncı profili ve karotis arterde daha fazla intima-media kalınlığı açısından anlamlı farklılık gösterdi.

SONUÇ
Kırgız toplumunda DD genotipinin varlığı, daha yüksek ACE düzeyi ve EH’nin komplikasyonu olarak iskemik inme riskinde artışla sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler olay, DNA/analiz, genotip; hipertansiyon, pulmoner/genetik; Kırgızistan; peptidil-dipeptidaz A/genetik; polimorfizm/genetik; risk faktörü

The I/D polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene as a risk factor for ischemic stroke in patients with essential hypertension in Kyrgyz population

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Andrey Polupanov, Abdimutalip Halmatov, Oleg Pak, Tatyana Romanova, Elena Kim, Natalia Cheskidova, Almaz Aldashev, Ainagul Dzhumagulova. The I/D polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene as a risk factor for ischemic stroke in patients with essential hypertension in Kyrgyz population. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 347-353

Sorumlu Yazar: Tatyana Romanova, Kyrgyzstan
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale