Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem Tedavisinde İntravenöz Enalaprilatin Etkinliği ve Güvenilirliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 234-238

Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem Tedavisinde İntravenöz Enalaprilatin Etkinliği ve Güvenilirliği

Kani GEMİCİ1, İbrahim BARAN1, Dilek YEŞİLBURSA1, Sümeyye GÜLLÜLÜ1, Bülent İLÇÖL1, Ali AYDINLAR1, Ali Rıza KAZAZOĞLU1, Akın SERDAR1, Ethem KUMBAY1, Jale CORDAN1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Kronik Konjestif Kalp yetersizliğinin tedavisinde sıklıkla kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, akut kardiyojenik pulmoner ödem tedavisinde de kullanılabilirler. Çünkü bu epizodlar sırasında ortaya çıkan önyük ve ardyük yükselmesini önleyebilecekleri gibi, yine bu epizodlar sırasında oluşan yüksek renin düzeylerini de azaltarak etkili olabilirler. Bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, akut kardiyojenik pulmoner ödem tablosundaki olgularda intravenöz enalaprilatın etkinliğini ve güvenilirliğini göstermektedir. Çalışma akut kardiyojenik pulmoner ödem tanısı konulan 12 olgu (7 erkek, 5 kadın; ortalama yaş 57.2±7.4) üzerinde yapılmıştır. Tedavi öncesi düşük olan kalp debisi, kalp indeksi ve atım hacmi tedavi sonrası yükselirken (p<0.01-0.001); tedavi öncesi yüksek olan sistemik vasküler direnç, pulmoner vasküler direnç, pulmoner ve sistemik arter basıncı düştü, kalp hızı ve solunum sayısı azaldı (p<0.01-0.0001). Çalışmaya alınan olguların tamamında klinik ve hemodinamik iyileşmeler sağlandı; hiç bir hastada önemli bir yan etki gözlenmedi. Sonuç olarak bu çalışma, intravenöz enalaprilatın akut kardiyojenik pulmoner ödem tedavisinde etkili ve güvenilir bir seçenek olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut kardiyojenik pulmoner ödem, enalaprilat, hemodinamik etkiler.

The Safety and Efficacy of Intravenous Enalaprilat In Acute Cardiogenic Pulmonary Edema

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kani GEMİCİ, İbrahim BARAN, Dilek YEŞİLBURSA, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Bülent İLÇÖL, Ali AYDINLAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Akın SERDAR, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN. The Safety and Efficacy of Intravenous Enalaprilat In Acute Cardiogenic Pulmonary Edema. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 234-238
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale