TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (1)
Cilt: 46  Sayı: 1 - Ocak 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Koroner arter hastalıklarında ikili antitrombosit tedavi üzerine odaklanmış ESC ve EACTS işbirliği ile oluşturulan 2017 güncellemesi: Yenilik var mı?
2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: What is new?
Zeki Öngen
PMID: 29339684  doi: 10.5543/tkda.2017.77775  Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Akut koroner sendromda intraaortik balon pompası kullanımı: Tek beden herkese olmaz!
Intra-aortic balloon pump use in acute coronary syndrome: One size does not fit all!
Uğur Önsel Türk
PMID: 29339685  doi: 10.5543/tkda.2018.77358  Sayfalar 7 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Tersiyer bir kliniğin ileri kardiyak bakım ünitesinde intra-aortik balon pompası takılan akut koroner sendromlu hastaların klinik özellikleri ve sonlanımları
Clinical characteristics and outcomes of acute coronary syndrome patients with intra-aortic balloon pump inserted in intensive cardiac care unit of a tertiary clinic
Mert İlker Hayıroğlu, Yiğit Çanga, Özlem Yıldırımtürk, Emrah Bozbeyoğlu, Ayça Gümüşdağ, Ahmet Okan Uzun, Koray Kalenderoğlu, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Murat Acarel, Seçkin Pehlivanoğlu
PMID: 29339686  doi: 10.5543/tkda.2017.11126  Sayfalar 10 - 17

4.
Ciddi aort darlığı olan hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonunun subklinik bozulması: Bir speckle tracking ekokardiyografi çalışması
Subclinical left ventricular systolic dysfunction in patients with severe aortic stenosis: A speckle-tracking echocardiography study
Betül Cengiz, Şükrü Taylan Şahin, Selen Yurdakul, Serkan Kahraman, Ayşen Bozkurt, Saide Aytekin
PMID: 29339687  doi: 10.5543/tkda.2017.43037  Sayfalar 18 - 24

5.
Türk hipertansiyon uzlaşı raporu kılavuzluğunda tedavi seçimi: Önerilere ne kadar uyuyoruz?
Choice of treatment based on Turkish hypertension consensus report: Do we follow the recommendations?
Gülden Yürüyen, İlkim Deniz Toprak, Zeki Toprak, Murat Akarsu, Pınar Demir, Yücel Arman, Eylem Özgün Çil, Mustafa Özcan, Sedat Irmak, Özgür Altun, Şengül Aydın Yoldemir, Hasan Eruzun, Tufan Tükek
PMID: 29339688  doi: 10.5543/tkda.2017.86344  Sayfalar 25 - 31

6.
Bipolar bozukluğun manik, depresif ve ötimik evrelerinde bir kardiyovasküler risk belirleyicisi olarak aterojenik plazma indeksi
Atherogenic index of plasma as a cardiovascular risk marker in manic, depressive, and euthymic stages of bipolar disorder
Tevfik Kalelioğlu, Pelin Ünalan, Burcu Kök, Şule Sözen, Özge Yüksel, Mustafa Akkuş, Refik Cihnioğlu, Nesrin Karamustafalıoğlu
PMID: 29339689  doi: 10.5543/tkda.2017.23350  Sayfalar 32 - 38

7.
Türkiye’deki peripartum kardiyomiyopati kayıt çalışmalarının temeli ve tasarımı: ARTEMIS-I ve ARTEMIS-II çalışmaları
The rationale and design of the national peripartum cardiomyopathy registries in Turkey: The ARTEMIS-I and ARTEMIS-II studies
Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgözoğlu, Ferit Onur Mutluer, Dilek Ural, Murat Biteker
PMID: 29339690  doi: 10.5543/tkda.2018.53248  Sayfalar 39 - 46

8.
EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi
Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Bülent Özlek, Oğuzhan Çelik, Eda Özlek, Kadir Uğur Mert, İbrahim Rencüzoğulları, Gurbet Özge Mert, Marwa Mouline Doğan, Murat Biteker, Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 29339691  doi: 10.5543/tkda.2017.73861  Sayfalar 47 - 53

OLGU BILDIRISI
9.
Yirmi altı yıllık Accufix atriyal elektrodun TightRail dönen genişletici kılıf kullanılarak transvenöz çıkarılması
Transvenous extraction of a 26-year-old Accufix atrial lead using TightRail rotating dilator sheath
Anar Mammadli, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
PMID: 29339692  doi: 10.5543/tkda.2017.56239  Sayfalar 54 - 56

10.
Perkütan koroner girişim sırasında kateter kaynaklı gelişen aortokoroner diseksiyon: Başarılı aortoostiyal stent uygulaması
Catheter induced aortocoronary dissection during percutaneous coronary intervention: successful aortoostial stenting
Ahmet Gürdal, Süleyman Sezai Yıldız, Kadriye Kılıçkesmez
PMID: 29559611  doi: 10.5543/tkda.2017.88865  Sayfalar 57 - 60

11.
Kapak içi kapak transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) sonrasında ortaya çıkan akut miyokart enfarktüsü ve bunun perkütan koroner girişimle tedavisi
Acute myocardial infarction shortly after valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation successfully managed with challenging percutaneous coronary intervention
Kenan Yalta, Çağlar Kaya, Yüksel Aksoy, Mustafa Yılmaztepe, Fatih Kardaş
PMID: 29339677  doi: 10.5543/tkda.2017.03256  Sayfalar 61 - 65

12.
PET-BT ile tanısı konan aort koarktasyonu endarteriti
Endarteritis of coarctation of the aorta diagnosed with PET-CT
Ümit Yaşar Sinan, Burcu Dirlik Serim, Rukiye Yıldırım, Özge Çetinarslan, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 29339678  doi: 10.5543/tkda.2017.68246  Sayfalar 66 - 68

13.
Drospirenon-etinil estradiol (oral kontraseptif) kullanımına bağlı iki koroner arterin eş zamanlı tam tıkanması
Simultaneous total occlusion of two coronary arteries associated with use of drospirenone-ethinyl estradiol (oral contraceptive)
Hüsnü Atmaca, Diyar Köprülü, Tuncay Kiriş, Gönül Zeren, İrfan Şahin
PMID: 29339693  doi: 10.5543/tkda.2017.57606  Sayfalar 69 - 72

14.
Rivaroksabana bağlı nadir bir komplikasyon: Alveolar hemoraji
A rare complication in a patient taking rivaroxaban: Alveolar hemorrhage
Salih Kılıç, Erhan Saraçoğlu, Gülin Alkan
PMID: 29339679  doi: 10.5543/tkda.2017.53919  Sayfalar 73 - 75

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Dev koroner arter anevrizmasına perkütan yaklaşım: Başarılı kaplanmış greft stent implantasyonu
Percutaneous approach to giant coronary artery aneurysm: successful implantation of covered stent graft
Fatih Yılmaz, Tuğba Aktemur, Aykun Hakgör, Zübeyde Bayram, Cem Doğan
PMID: 29339680  doi: 10.5543/tkda.2017.89195  Sayfa 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Superdominant sağ koroner arter ve sağ koroner sinüsten kaynaklanan sol ön inen arter: Nadir bir koroner arter anomalisi
Superdominant right coronary artery and left anterior descending artery arising from the right coronary sinus: a rare coronary artery anomaly
Alaa Quisi
PMID: 29339681  doi: 10.5543/tkda.2017.84402  Sayfa 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Koroner arter ve pulmoner arter arasındaki fistül ile ilişkili Vieussens’ arter halkasının nadir bir anjiyografik görüntüsü
A rare angiographic image of Vieussens’ arterial ring associated with coronary to pulmonary artery fistula
Yakup Alsancak, Serdal Baştuğ, Ayşe Saatçi Yaşar, Nihal Akar Bayram, Engin Bozkurt
PMID: 29339682  doi: 10.5543/tkda.2017.92805  Sayfa 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Solunumsal bozukluk ile başvuran yetişkin hastada çift aortik ark
Double aortic arch presenting with respiratory disorders
Onur Şen, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın, Selen Ismihan Onan
PMID: 29339683  doi: 10.5543/tkda.2017.27467  Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
19.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale