TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (6)
Cilt: 42  Sayı: 6 - Eylül 2014
ARAŞTIRMA
1.
ST yükselmeli akut miyokart enfarktüslü hastalarda ürik asit düzeyi ile erken dönem kalp yetersizliği ve mortalite arasındaki ilişki
The association between serum uric acid level and heart failure and mortality in the early period of ST-elevation acute myocardial infarction
Emine Gazi, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu, Adem Bekler, Ömer Güngör, Ali Ümit Yener, Tolga Kurt, Sedat Özcan, Sabri Gazi
PMID: 25362938  doi: 10.5543/tkda.2014.65507  Sayfalar 501 - 508

2.
Editöryal Yorum - STYME’li hastalarda ürik asit düzeyi ile erken dönem kalp yetersizliği ve mortalite arasındaki ilişki
Editorial - The association between serum uric acid level and heart failure and mortality in the early period of STEMI
Mehmet Eren
PMID: 25362939  doi: 10.5543/tkda.2014.15729  Sayfalar 509 - 510
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
TEKHARF 2013 taraması ve diyabet prevalansında hızlı artış
Turkish Adult Risk Factor survey 2013: rapid rise in the prevalence of diabetes
Altan Onat, Hakan Çakır, Yusuf Karadeniz, İbrahim Dönmez, Ahmet Karagöz, Murat Yüksel, Günay Can
PMID: 25362940  doi: 10.5543/tkda.2014.27543  Sayfalar 511 - 516

4.
Mitral darlığında perkütan mitral balon valvüloplastinin kısa ve orta dönemde sol atriyumun mekanik fonksiyonları üzerine etkisi
Early- and mid-term effects of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on left atrial mechanical functions in mitral stenosis
Sinan İnci, Mustafa Kemal Erol, Muhammet Hakan Taş, Eftal Murat Bakırcı, Hikmet Hamur, Şule Karakelleoğlu
PMID: 25362941  doi: 10.5543/tkda.2014.09147  Sayfalar 517 - 523

5.
Metabolik sendromlu Türk yetişkinlerinde ATP bağlayıcı kaset taşıyıcı A1 (ABCA1) genindeki olası yeni dizi varyasyonlarının taramasında negatif sonuçlar
Negative results in screening for possible new sequence variations on ATP-binding cassette transporter A1 gene in Turkish adults with metabolic syndrome
Neslihan Çoban, Altan Onat, Filiz Geyik, Nihan Erginel-ünaltuna
PMID: 25362942  doi: 10.5543/tkda.2014.64369  Sayfalar 524 - 530

6.
Erişkin kadın hastalarda Eisenmenger sendromuna yaklaşım ve pulmoner arteriyel hipertansiyonda spesifik tedavi: Tek merkeze ait klinik sonuçlar ve beş yıllık izlem
The management of adult female patients with Eisenmenger syndrome and advanced pulmonary arterial hypertension treatment: single center experience and follow-up for 5 years
Gülten Taçoy, Hatice Duygu Başer, Sedat Türkoğlu, Atiye Çengel
PMID: 25362943  doi: 10.5543/tkda.2014.54060  Sayfalar 531 - 541

7.
Editöryal Yorum - Erişkin hastalarda Eisenmenger sendromuna yaklaşım
Editorial - Management of adult patients with Eisenmenger syndrome
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 25362944  doi: 10.5543/tkda.2014.37539  Sayfalar 542 - 544
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Kırgızistan’da koroner arter hastalığı yönetimi: EUROASPIRE III verilerine göre Avrupa ve Türkiye ile karşılaştırma
Management of coronary artery disease in Kyrgyzstan: a comparison with Turkey and europe according to European Action on Primary and Secondary Prevention by Intervention to Reduce Events III results
Rasim Kutlu, Tolkun Murataliev Muratalievic, Mehmet Erdem Memetoglu
PMID: 25362945  doi: 10.5543/tkda.2014.97254  Sayfalar 545 - 552

OLGU BILDIRISI
9.
Postüral ortostatik taşikardi sendromunda piridostigmin tedavisi
Pyridostigmine in the treatment of postural orthostatic tachycardia syndrome
İlknur Can, Venkatakrishna Tholakanahalli
PMID: 25362946  doi: 10.5543/tkda.2014.23873  Sayfalar 553 - 555

10.
Kateter yoluyla aort kapağı yerleştirilmesi sırasında hemodinamik bozukluk ve ST-segment yükselmesi gelişen bir olgu
A case of occurring hemodynamic deterioration and ST-segment elevation during transcatheter aortic valve implantation
Oktay Ergene, Volkan Emren, Hamza Duygu, Nihan Kahya Eren
PMID: 25362947  doi: 10.5543/tkda.2014.98014  Sayfalar 556 - 559

11.
Bonzai Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Akut Miyokard Enfarktüsü
Bonsai Induced Acute Myocardial Infarction: A Case Report
Hüseyin Ayhan, Abdullah Nabi Aslan, Hakan Süygün, Tahir Durmaz
PMID: 25362948  doi: 10.5543/tkda.2014.70670  Sayfalar 560 - 563

12.
Büyük arterlerin anatomik düzeltilmiş malpozisyonu: İki olgu sunumu
Anatomically corrected malposition of the great arteries: two case reports
Erkut Öztürk, Ender Ödemiş, Öykü Tosun, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş
PMID: 25362949  doi: 10.5543/tkda.2014.79259  Sayfalar 564 - 567

13.
Radyofrekans perforasyona dirençli sağlam ventrikül septumlu pulmoner atrezili olguda Conquest Pro 12 guidewire kullanımı
Radiofrequency resistant pulmonary atresia with intact septum: the use of Conquest Pro 12 coronary guidewire
İbrahim Cansaran Tanıdır, Erkut Ozturk, Alper Guzeltas, Ender Odemis
PMID: 25362950  doi: 10.5543/tkda.2014.59387  Sayfalar 568 - 570

14.
Doğuştan düzeltilmiş büyük damar transpozisyonu nedeniyle double switch ameliyatı yapılan bir çocukta gelişen sistemik venöz darlıkta başarılı stent işlemi
Successful stenting of systemic venous pathway stenosis after double switch repair for congenitally corrected transposition of great arteries in a child
Arda Saygılı, Yusuf Yalçınbaş, Ahmet Aranz, Tayyar Sarıoğlu
PMID: 25362951  doi: 10.5543/tkda.2014.43788  Sayfalar 571 - 573

DERLEME
15.
Güncel bilgilerin ışığında sağ ventrikül
In the light of current knowledge right ventricle
Gülten Taçoy, Atiye Çengel
PMID: 25362952  doi: 10.5543/tkda.2014.82654  Sayfalar 574 - 584

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Dev konjenital sol ventrikül divertikülü
A giant congenital left ventricular diverticulum
Mustafa Oylumlu, Murat Yuksel, Abdulkadir Yildiz, Mehmet Zihni Bilik
PMID: 25362953  doi: 10.5543/tkda.2014.49386  Sayfa 585
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Sağ atriyal izomerizmli bir olguda aortik ark kesintisi: Daha önce bildirilmemiş birliktelik
Combination of the aortic interruption in a patient with right atrial isomerism: a previously unreported association
Murat Saygı, Alper Güzeltaş, Aysel Türkvatan, Ender Ödemiş
PMID: 25362954  doi: 10.5543/tkda.2014.32567  Sayfa 586
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
On bir yaşında semptomsuz erkek çocukta pulmoner arter sling ve azigos lobu
Pulmonary artery sling and azygos lobe in an asymptomatic 11-year-old boy
Savaş Demirpençe, Barış Güven, Vedide Tavlı
PMID: 25362955  doi: 10.5543/tkda.2014.47195  Sayfa 587
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Kalbi ve karaciğeri tutan kist hidatik
Coexistence of the heart and liver hydatid cyst
Göktuğ Savaş, Ömer Şahin, Soner Özmen, Abdurrahman Oğuzhan
PMID: 25362956  doi: 10.5543/tkda.2014.60955  Sayfa 588
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Hipertrofik kardiyomiyopatide apikal keseler
Apical pouches with hypertrophic cardiomyopathy
Fatih Mehmet Uçar, Özcan Özeke, Serkan Topaloğlu, Zehra Gölbaşı
PMID: 25362957  doi: 10.5543/tkda.2014.28828  Sayfa 589
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
21.
Editöre Mektup
Letter to the Editor Carotid artery Stenting is not an alternative to Surgery
Kamil Hasan Tüzün, Şakir Arslan, Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Göksel Çağırcı, Nermin Bayar, Akar Yılmaz, Görkem Kuş, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Bekir Erol
PMID: 25362958  doi: 10.5543/tkda.2014.97493  Sayfalar 590 - 591

22.
Yazarın Yanıtı
Authors Reply - Carotid artery stenting is not an alternative to surgery

PMID: 25362959  doi: 10.5543/tkda.2014.97493  Sayfalar 591 - 593
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Editöre Mektup
Letter to the editor Cardiac tamponade and gastric adenocarcinoma
Saitin Sim, Viroj Wiwanitkit
PMID: 25362960  doi: 10.5543/tkda.2014.80549  Sayfa 594

24.
Editor'e Mektup
Letter to the Editor
Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
PMID: 25362961  doi: 10.5543/tkda.2014.97727  Sayfa 595

25.
Yazarın Yanıtı
Authors Reply
Taner Ulus
PMID: 25362962  doi: 10.5543/tkda.2014.97727  Sayfalar 595 - 596
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Atiye Çengel
Sayfa 597
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 598
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale