TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (6)
Cilt: 41  Sayı: 6 - Eylül 2013
ARAŞTIRMA
1.
Obez kadınlarda subklinik hipotiroidizmle birlikle kardiyak değişiklikler
Cardiac changes with subclinical hypothyroidism in obese women
Barış Kılıçaslan, Mustafa Kürşat Tigen, Ahmet Selami Tekin, Hilmi Çiftçi
PMID: 24104970  doi: 10.5543/tkda.2013.26963  Sayfalar 471 - 477

2.
Kalp kateterizasyonu ve elektif perkütan girişimlerde periferik damar komplikasyonları açısından femoral arter pnömotik kompresyon cihazının kum torbası yöntemi ile karşılaştırılması
Comparison of pneumatic compression device and sand bag with respect to peripheral vascular complications in elective cardiac catheterization and percutaneous femoral artery interventions
Feyzullah Beşli, Mehmet Fethi Alişir, Mesut Kecebaş, Osman Akın Serdar, Fatih Güngören
PMID: 24104971  doi: 10.5543/tkda.2013.27243  Sayfalar 478 - 485

3.
Primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda anjiyografik distal embolinin öngördürücüleri ve uzun dönemde prognostik önemi
Predictors and long-term prognostic significance of angiographically visible distal embolization during primary percutaneous coronary intervention
Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Burak Turan, Taylan Akgün, Can Yücel Karabay, İbrahim Halil Tanboga, Selçuk Pala, Cevat Kırma, Ali Metin Esen
PMID: 24104972  doi: 10.5543/tkda.2013.48265  Sayfalar 486 - 494

4.
Editöryal Yorum: Primer perkütan koroner girişim sırasında distal embolizasyon
Editorial: Distal embolization during primary percutaneous coronary interventions
Kadriye Orta Kılıçkesmez
PMID: 24104973  doi: 10.5543/tkda.2013.77150  Sayfalar 495 - 496

5.
Prematür ventriküler komplekslerin kateter ablasyonu ile tedavisinin altmis-beş yaşından büyük ve kücük olan hastalarda etkinlik ve faydaları
Efficacy and benefits of catheter ablation of premature ventricular complexes in patients younger and older than sixty-five years of age
Mehmet Akkaya, Henri Roukoz, Selcuk Adabag, Andrew Peter, Jian Ming Li, Venkat Tholakanahalli
PMID: 24104974  doi: 10.5543/tkda.2013.77503  Sayfalar 497 - 504

6.
Kronik tam tıkanmalı damarlara yapılan perkütan koroner girişimin sonuçları: Tek merkez raporu
Results of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusions of coronary arteries: a single center report
Mustafa Çetin, Kayıhan Karaman, Cemil Zencir, Ünal Öztürk, Emrah Yıldız, Sami Özgül
PMID: 24104975  doi: 10.5543/tkda.2013.41272  Sayfalar 505 - 512

7.
Editöryal Yorum - Kronik tam tıkanmada başarı: “Hastaya sağlanan yarar” mı “doktorun memnuniyeti” mi?
Editorial - Success in chronic total occlusion: “benefit for the patient” or “satisfaction for the operator”?
Vedat Aytekin
PMID: 24104976  doi: 10.5543/tkda.2013.41716  Sayfalar 513 - 514
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Çocuklukta fazla kilonun P dalgası ve QT dispersiyonları üzerine etkisi
Effect of overweight on P-wave and QT dispersions in childhood
Aydın Akyüz, Seref Alpsoy, Dursun Cayan Akkoyun, Burcin Nalbantoğlu, Feti Tülübaş, Erkut Karasu, Mustafa Metin Donma
PMID: 24104977  doi: 10.5543/tkda.2013.90688  Sayfalar 515 - 521

OLGU BILDIRISI
9.
Sağ ventriküle kalıcı kalp pili yerleşimi sırasında güvenli sağ dal blok paterni: Olgu sunumu
Safe right bundle branch block pattern during permanent right ventricular pacing: a case report
Abdelkarim Errahmouni, Jean Christophe Charniot, Jean Yves Artigou
PMID: 24104978  doi: 10.5543/tkda.2013.44845  Sayfalar 522 - 525

10.
Spontan hemotoraksın nadir bir nedeni: Kalp anjiyosarkomu
An unusual cause of spontaneous hemothorax: cardiac angiosarcoma
Gökhan Lafçı, Kerim Çağlı, Derya Tok, Adnan Yalçınkaya
PMID: 24104979  doi: 10.5543/tkda.2013.73479  Sayfalar 526 - 528

EDITÖRE MEKTUP
11.
Dabigatran sonrası biyoprotez mitral kapakta ciddi tromboz
Severe thrombosis of bioprosthesis mitral valve after dabigatran
Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Tünay Kurtoğlu
PMID: 24104980  doi: 10.5543/tkda.2013.44959  Sayfalar 529 - 533

OLGU BILDIRISI
12.
Arter içi selektif doku plazminojen aktivatörü ile tedavi edilen bir akut renal arter tromboembolisi olgusu
A case of renal artery embolism treated by selective intra-arterial infusion of tissue plasminogen activator
Onur Baydar, Murat Başkurt, Uğur Coşkun, Murat Ersanlı
PMID: 24104981  doi: 10.5543/tkda.2013.54770  Sayfalar 534 - 536

13.
Ajmalin testi sırasında gelişen monomorfik ventrikül taşikardisi
Monomorphic ventricular tachycardia during the ajmaline test
Onur Akpınar, Kadir Kurt, Mehmet Kanadaşı
PMID: 24104982  doi: 10.5543/tkda.2013.27982  Sayfalar 537 - 540

14.
Aktif atriyum elektrodu yerleştirilmesi sonrası sağ atriyum delinmesi
Right atrial perforation after an endocardial screw-in atrial lead implantation
Ahmet Avcı, Kenan Demir, Bülent Behlül Altunkeser
PMID: 24104983  doi: 10.5543/tkda.2013.67299  Sayfalar 541 - 544

DERLEME
15.
Atriyum fibrilasyonlu kalp yetersizliği bulunan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisi
Cardiac resynchronization therapy in heart failure patients with atrial fibrillation
Arda Şanlı Ökmen, İzzet Erdinler
PMID: 24104984  doi: 10.5543/tkda.2013.35487  Sayfalar 545 - 556

NASIL YAPALIM?
16.
Solunum fonksiyon testleri nasıl değerlendirilir?
How to interpret the results of pulmonary function tests
Kıvılcım İ Oğuzülgen
PMID: 24104985  Sayfalar 557 - 560
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
İlk semptom olarak ciddi ventrikül aritmisiyle başvuran kalp sarkoidozu olgusu
Malignant ventricular arrhythmia as the first manifestation of cardiac sarcoidosis
Ahmet Taha Alper, Barış Güngör, Fatma Özpamuk Karadeniz, Hatice Betül Erer
PMID: 24104986  doi: 10.5543/tkda.2013.44793  Sayfa 561
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
“Wind sock caught amidst a sandstorm” – Echocardiographic images of a patient with Rupture Sinus of Valsalva Aneurysm
Pradeep Eswarappa Haranahalli, Supertiksh Yadav, Mohd Mahmoodullah Razi, Chandra Mohan Varma
PMID: 24104987  doi: 10.5543/tkda.2013.48855  Sayfa 562
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Ciddi anjinaya sebep olan üç damar miyokart köprüleşmesi
Three Vessels Myocardial Bridging Causing Severe Angina
Mustafa Tarık Ağaç, Levent Korkmaz, Hakan Erkan
PMID: 24104988  doi: 10.5543/tkda.2013.83720  Sayfa 563
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Atriyumların ters yerleşimi ve atriyum apendikslerinin bitişik konumu ile birlikte “criss-cross” kalp: Bir ekokardiyografik çalışma
Criss-cross heart with atrial inversion and juxtaposed atrial appendages: an echocardiographic study
Supertiksh Yadav, Pradeep Eswarappa Haranahalli, Malay Shukla, Chandra Mohan Varma
PMID: 24104989  doi: 10.5543/tkda.2013.48052  Sayfa 564
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Ayna hayali dekstrokardisi, geniş horizontal karaciğeri olan tek ventrikül fizyolojisindeki sol modifiye Blalock-Taussing şantlı 7 aylık hastada anjiyografik olarak saptanabilen infrakardiyak TAPVD
Angiographically detectable infracardiac TAPVC in a 7-month-old patient who had single ventricle physiology and left modified Blalock-Taussig shunt, dextrocardia, and large midline liver
Yılmaz Yozgat, Önder Doksöz, Cem Karadeniz, Timur Meşe
PMID: 24104990  doi: 10.5543/tkda.2013.32748  Sayfa 565
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
22.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Altan Onat, Hüsniye Yüksel
PMID: 24367809  Sayfalar 566 - 567
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Editöre Ektup: Gelişmiş dış kontrpulsasyon tedavisi, kronik kalp yetmezliği olan hastalarda bilişsel işlevler geliştirir
Letter to the Editor: Treatment with enhanced external counterpulsation improves cognitive functions in chronic heart failure patients
Yavuzer Koza
PMID: 24364061  Sayfa 568
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
EKG’de anteroseptal miyokart enfarktüsünü düşündüren tek başına sağ ventrikül miyokart enfarktüsü
Letter to the Editor: Isolated right ventricular myocardial infarction misdiagnosed as anteroseptal myocardial infarction on ECG: a case report
Mustafa Çetin
PMID: 24364062  Sayfa 569
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Yazarın Yanıtı: Takotsubo kardiyomiyopatisi
Author's Reply: Takotsubo cardiomyopathy
Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, Mehmet Burhan Oflaz, İbrahim Gül, Gülay Aydın, Hakan Güneş, Ahmet Yılmaz
PMID: 24364064  Sayfa 570
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Takotsubo kardiyomiyopatisi
Letter to Editor: Takotsubo cardiomyopathy
Murat Biteker, Oğuz Karaca, Ekrem Güler, Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, Mehmet Burhan Oflaz, İbrahim Gül, Gülay Aydın, Hakan Güneş, Ahmet Yılmaz, Filiz Kızılırmak
PMID: 24364063  Sayfa 570
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Editöre Mektup: Pulmoner tromboemboli tedavisi için heparin kullanırken intrakraniyal kanama gelişen ve masif pulmoner tromboemboli nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan hastada tedavi yönetimi
Letter to the Editor: Intracranial hemorrhage due to pulmonary thromboembolism in heparin therapy and therapeutic management of patients hospitalized with massive pulmonary embolism after discharge
Cengiz Başar
PMID: 24364065  Sayfa 571
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Yazarın Yanıtı: Pulmoner tromboemboli tedavisi için heparin kullanırken intrakraniyal kanama gelişen ve masif pulmoner tromboemboli nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan hastada tedavi yönetimi
Author's Reply
Feyzullah Beşli
PMID: 24364066  Sayfalar 571 - 572
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Editöre Mektup
Letter to the Editor: Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas presenting with cardiac arrest
Kanber Öcal Karabay
PMID: 24364067  Sayfa 573
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Yazarın Yanıtı
Author's Reply: Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas presenting with cardiac arrest
Elnur Alizade
PMID: 24364068  Sayfalar 573 - 574
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Editöre Mektup: Klinik pratiğimizin kolay, ucuz ve invaziv olmayan enflamasyon belirteci olarak ortalama trombosithacmi
Letter to the Editor: Mean platelet volume as a simple, inexpensive and noninvasive inflammatory marker in clinical practice
Sait Demirkol, Şevket Balta, Zekeriya Arslan, Uğur Küçük, Murat Ünlü
PMID: 24364069  Sayfa 575
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Yazarın Yanıtı: Klinik pratiğimizin kolay, ucuz ve invaziv olmayan enflamasyon belirteci olarak ortalama trombosit hacmi
Author's Reply
Adnan Karan
PMID: 24364070  Sayfa 576
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Editöre Mektup: Marfan Sendromlu Hastalarda Cerrahi Zamanlama ve Aort Anevrizmasının Tanımı
Letter to the Editor: Timing of the surgery in patients with Marfan syndrome and definition of the aortic aneurysm
Barış Buğan, Lütfi Çağatay Onar
PMID: 24364071  Sayfa 577
Makale Özeti | Tam Metin PDF

34.
Yazarın Yanıtı
Author's Reply: Timing of the surgery in patients with Marfan syndrome and definition of the aortic aneurysm
Sait Demirkol, Şevket Balta
PMID: 24364072  Sayfalar 577 - 578
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
35.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 578
Makale Özeti | Tam Metin PDF

36.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on Cardiology Publications
Ertan Ural
Sayfalar 579 - 580
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale