TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (2)
Cilt: 39  Sayı: 2 - Mart 2011
ARAŞTIRMA
1.
Koroner arter hastalarında sol ventrikül bölgesel sistolik fonksiyonlarının ikiboyutlu gerilim (strain) görüntüleme ile değerlendirilmesi: Hız vektör görüntüleme çalışması
Evaluation of left ventricular regional systolic functions in patients with coronary artery disease by two-dimensional strain imaging: a velocity vector imaging study)
Yelda Tayyareci, Özlem Yıldırımtürk, Selen Yurdakul, Vedat Aytekin, İc. Cemşid Demiroğlu, Saide Aytekin
PMID: 21430414  doi: 10.5543/tkda.2011.01065  Sayfalar 93 - 104

2.
ST yükselmesiz akut koroner sendromlu hastalarda Amerikan Sağlık Politikaları ve Araştırmaları Dairesi (AHCPR) risk sınıflaması ile anjiyografik morfoloji arasındaki ilişki
Correlation between the AHCPR (Agency For Health Care Policy and Research) risk stratification and angiographic morphology in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome
Ahmet Yıldız, Uğur Coşkun, Kadriye Orta Kılıçkesmez, Murat Başkurt, Cem Bostan, Alev Arat Özkan, Barış Ökçün, Tevfik Gürmen, Seçkin Pehlivanoğlu, Rasim Enar
PMID: 21430415  doi: 10.5543/tkda.2011.00910  Sayfalar 105 - 113

3.
ST yükselmeli miyokart enfarktüslü kadınlarda primeranjiyoplasti: Hastaneiçi ve uzun dönem klinik sonuçlar
Primary angioplasty in women with ST-elevation myocardial infarction: in-hospital and long-term clinical results
Erkan Ayhan, Hüseyin Uyarel, Mehmet Ergelen, Gökhan Çiçek, Emre Akkaya, Zeki Günaydın, Turgay Işık, Damirbek Osmonov, Ayça Türer, Ceyhan Türkkan, Mehmet Bozbay, Ahmet Narin
PMID: 21430416  doi: 10.5543/tkda.2011.01244  Sayfalar 114 - 121

4.
Metabolik sendromu olan hastalarda artmış serum gama-glutamiltransferaz düzeyi
Increased serum gamma-glutamyltransferase activity in patients with metabolic syndrome
Hüseyin Bozbaş, Aylin Yıldırır, Emir Karaçağlar, Özlem Demir, Taner Ulus, Serpil Eroğlu, Alp Aydınalp, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 21430417  doi: 10.5543/tkda.2011.01205  Sayfalar 122 - 128

5.
Subklinikhipotiroidizmdeventrikül fonksiyonlarının doku Doppler ekokardiyografiile değerlendirilmesi
Evaluation of ventricular functions using tissue Doppler echocardiography in patients with subclinical hypothyroidism
Fatma Alibaz Öner, Selen Yurdakul, Ender Öner, Mustafa Kemal Arslantaş, Murat Usta, Mecdi Ergüney
PMID: 21430418  doi: 10.5543/tkda.2011.01282  Sayfalar 129 - 136

6.
Perkütan mitral balon valvüloplastinin kısa dönem sonuçları
Acute results of percutaneous mitral balloon valvuloplasty
Şule Korkmaz, Tolga Aksu, Hatice Sasmaz, Ayse Colak, Mehmet Birhan Yılmaz, Yesim Guray, Umit Guray, Burcu Demirkan
PMID: 21430419  doi: 10.5543/tkda.2011.01375  Sayfalar 137 - 142

OLGU BILDIRISI
7.
Polimorfikventrikül taşikardisine dönüşen atriyoventrikülernodal yeniden girişli taşikardi
Degeneration of atrioventricular nodal reentrant tachycardia into polymorphic ventricular tachycardia
Nusret Açıkgöz, Ayhan Kılıç, Bekim Jata, Sedat Köse
PMID: 21430420  doi: 10.5543/tkda.2011.01032  Sayfalar 143 - 146

8.
Tam kapalı Blalock-Taussig şanta stent uygulaması
Stent implantation into a totally occluded Blalock-Taussig shunt
Selman Vefa Yıldırım
PMID: 21430421  doi: 10.5543/tkda.2011.00987  Sayfalar 147 - 149

9.
Bir erişkinde perimembranöz ventriküler septal defekt ve sekundum atriyal septal defektin eşzamanlı olarak transkateter tedavisi: Türkiye’deki ilk uygulama
Simultaneous transcatheter treatment of perimembranous ventricular septal defect and secundum atrial septal defect in an adult: first application in Turkey
Hasan Arı, Selma Arı, Vedat Koca, Tahsin Bozat
PMID: 21430422  doi: 10.5543/tkda.2011.01053  Sayfalar 150 - 153

10.
Ventriküler septal defekt cerrahisi geçirmiş bir olguda sol ventrikül anevrizmasına bağlı ventrikül taşikardisi
Ventricular tachycardia caused by a left ventricular aneurysm in a patient with previous surgery for ventricular septal defect
Osman Can Yontar, Amir Abdel-wahab, Alim Erdem, İzzet Tandoğan
PMID: 21430423  doi: 10.5543/tkda.2011.01051  Sayfalar 154 - 158

11.
Atriyal fibrilasyon tedavisi sırasında tesadüfen açık hale gelen Brugada sendromu
Concealed Brugada syndrome that became apparent incidentally during atrial fibrillation therapy
Ömer Yiğiner, Fethi Kılıçaslan, Alptuğ Tokatlı, Zafer Işılak
PMID: 21430424  doi: 10.5543/tkda.2011.01131  Sayfalar 159 - 162

12.
Ciddi damarlanma ile ortaya çıkan sol atriyum miksoması: Ameliyat öncesinde koroner anjiyografinin yeri
Left atrial myxoma with severe neovascularization: role of preoperative coronary angiography
Hakan Hasdemir, Ahmet T Alper, Yücesin Arslan, İzzet Erdinler
PMID: 21430425  doi: 10.5543/tkda.2011.01284  Sayfalar 163 - 165

13.
Atriyal fibrilasyonun epidemiyolojik verileri, eşlik eden kardiyovasküler risk faktörleri, tedavi stratejilerinin değerlendirilmesi ve güncel atriyal fibrilasyon kayıt çalışması: RealiseAF
Evaluation of epidemiologic data, concomitant cardiovascular risk factors, treatment strategies and the current atrial fibrillation registry: RealiseAF
Erdem Diker
PMID: 21430426  doi: 10.5543/tkda.2011.01425  Sayfalar 166 - 175

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Erişkinde pulmoner arterden köken alan sirkumfleks koroner arter
Left circumflex artery originating from the pulmonary artery in an adult
Hekim Karapınar, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Müntecep Aşker, Ömer Göktekin
PMID: 21430427  doi: 10.5543/tkda.2011.01246  Sayfa 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Nadir bir birliktelik: Çift sağ koroner arterden köken alan sol koroner arterler
A rare coexistence: Left coronary arteries arising from a double right coronary artery
Haci Çiftçi, Gökmen Bellur, Vatan Kavak, Gülten Taçoy
PMID: 21430428  doi: 10.5543/tkda.2011.01279  Sayfa 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Elektrokardiyografide yalancı enfarkt görünümü
Pseudo-infarct pattern on the electrocardiogram
Osman Can Yontar
PMID: 21430429  doi: 10.5543/tkda.2011.01287  Sayfa 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Nadir bir birliktelik: Pankreas kanseri hastasında dev aort trombüsü ve pulmoner emboli
A rare coexistence: giant floating aortic thrombus and pulmonary embolism in a patient with pancreatic cancer
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Serter Gümüş, Yasemin Coşkun Yavuz, Kurtuluş Özdemir
PMID: 21430430  doi: 10.5543/tkda.2011.01264  Sayfa 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Nadir bir koroner arter anomalisi: Sol ön inen koroner arterden köken alan sağ koroner arter
A rare coronary artery anomaly: right coronary artery arising from the left anterior descending artery
Özlem Özcan Çelebi, Savaş Çelebi, Erdem Diker
PMID: 21430431  doi: 10.5543/tkda.2011.01222  Sayfa 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
19.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale