TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (6)
Cilt: 36  Sayı: 6 - Eylül 2008
ARAŞTIRMA
1.
Yavaş koroner akıma sahip hastalarda ortalama trombosit hacmi vebunun klinik prezantasyonla ilişkisi
Mean platelet volume in patients with slow coronary flow and its relationship with clinical presentation
Zekeriya Nurkalem, Ahmet T Alper, Ahmet L Orhan, Aycan E Zencirci, İbrahim Sarı, Betül Erer, Hale Ü Aksu, Dilek Ş Ergün, Hale Y Yılmaz, Mehmet Eren
PMID: 19155638  Sayfalar 363 - 367

2.
Sigara içenlerde artmış yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri ve bozulmuş otonomik aktivite
High levels of high-sensitivity C-reactive protein and impaired autonomic activity in smokers
Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Zülküf Karahan, Tuncay Taşkesen, Hikmet İyem, Sait Alan, Aziz Karadede, Erdoğan İlkay
PMID: 19155639  Sayfalar 368 - 375

3.
Metabolik sendromlu hastalarda alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması ilekoroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki
The relationship between nonalcoholic fatty liver disease and the severity of coronary artery disease in patients with metabolic syndrome
Ahmet Taha Alper, Hakan Hasdemir, Sinan Şahin, Ebru Öntürk, Ahmet Akyol, Zekeriya Nurkalem, Nazmiye Çakmak, İzzet Erdinler, Kadir Gürkan
PMID: 19155640  Sayfalar 376 - 381

4.
Son dönem böbrek hastalarında troponin T ve homosistin düzeylerinin prognostik değeri
Prognostic value of troponin T and homocysteine in patients with end-stage renal disease
Asife Şahinarslan, Galip Güz, Kaan Okyay, Rüya Mutluay, Rıdvan Yalçın, Musa Bali, Şükrü Sindel, Atiye Çengel
PMID: 19155641  Sayfalar 382 - 387

5.
Mitral darlığının ciddiyetinin belirlenmesinde yeni bir indeks: İzovolumik miyokardiyal akselerasyon
Evaluation of the severity of mitral stenosis with a new index: isovolumic myocardial acceleration
Yelda Tayyareci, Gülşah Tayyareci, Yılmaz Nişancı, Berrin Umman, Zehra Buğra
PMID: 19155642  Sayfalar 388 - 394

EDITÖRYAL YORUM
6.
Editoryal Yorum- İzovolumik miyokardiyal akselerasyon ile mitral kapak darlığının değerlendirilmesi
Editorial Comment- Assessment of mitral stenosis with isovolumic myocardial acceleration
Necla Özer
PMID: 19155643  Sayfalar 395 - 396
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
7.
Sağ kalp yetersizliği ile başvuran bir hastada kalsifiye konstriktif perikardit
Calcific constrictive pericarditis in a patient presenting with right heart failure
İlknur Can, Ülkü Kerimoğlu, Kurtuluş Özdemir
PMID: 19155644  Sayfalar 397 - 399

8.
Sol ana koroner arter trombozuna bağlı akut anterior miyokard infarktüsü
Acute anterior myocardial infarction due to left main coronary artery thrombosis
Erdem Türkyılmaz, Taylan Akgün, İrfan Barutçu, Cihangir Kaymaz
PMID: 19155645  Sayfalar 400 - 402

9.
Egzersiz testinde anterior ve inferior derivasyonlarda ST-segment yükselmesi: Olgu sunumu
Combined anterior and inferior ST-segment elevation during exercise test: a case report
Alpay Arıbaş, Mustafa Asım Sarıgüzel, Hüseyin Özdil
PMID: 19155646  Sayfalar 403 - 406

10.
Radyofrekans ablasyon işlemi sonrası tekrarlayan atriyoventriküler nodal re-entran taşikardinin başarılı perkütan kriyoablasyonu
Successful percutaneous cryoablation of recurrent atrioventricular nodal re-entrant tachycardia after radiofrequency ablation
Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu
PMID: 19155647  Sayfalar 407 - 411

11.
Transtorasik ekokardiyografi ile rastlantısal saptanan idiyopatik sağ diyafram paralizisine bağlı sağ atriyum basısı
Right atrial compression due to idiopathic right diaphragm paralysis detected incidentally by transthoracic echocardiography
Yelda Tayyareci, Pelin Bayazıt, Çağla Pınar Taştan, Hakan Aksoy
PMID: 19155648  Sayfalar 412 - 414

12.
Ventriküler septal defektli pulmoner atreziye eşlik eden kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisi: İki olgu sunumu
Coexistence of partial anomalous pulmonary venous drainage and pulmonary atresia with ventricular septal defect: a report of two cases
Cenap Zeybek, Yalım Yalçın, Tuğçin Bora Polat, Ahmet Çelebi
PMID: 19155649  Sayfalar 415 - 419

13.
Tıkayıcı tipte mekanik kapak trombüsünde tedavi seçenekleri
Treatment alternatives in mechanical valve thrombosis
Nilüfer Ekşi Duran, Murat Biteker, Mehmet Özkan
PMID: 19155650  Sayfalar 420 - 425

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Aynı hastada tıkayıcı tipte mekanik mitral kapak trombüsü ve sol atriyum trombüsü
Coexistence of obstructive mechanical mitral valve and left atrial thrombosis
Nilüfer Ekşi Duran, Murat Biteker, Mehmet Özkan
PMID: 19155651  Sayfa 426
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Koroner arter-pulmoner arter fistülünün çokkesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile ayrıntılı değerlendirilmesi
Delineation of a coronary artery to pulmonary artery fistula by multidetector computed tomography angiography
Serkan Çay, Nilgün Özbülbül, Zafer Büyükterzi, Meral Büyükterzi
PMID: 19155652  Sayfa 427
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Asemptomatik yaşlı bir hastada tromboze aortik diseksiyon
Thrombosed aortic dissection in an asymptomtic elderly patient
Ataç Çelik, Özcan Özeke, Kumral Ergün Çağlı
PMID: 19155653  Sayfa 428
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
17.
Diyabetik Hastalarda Asimetrik Dimetilarginin Düzeyleri Ve Koroner Kollateraller
Asymetric Dimethylarginine Levels And Coronary Collaterals in Diabetic Patients
Turgay Çelik, Murat Çelik, Atila İyisoy, Ersoy Işık
PMID: 19155654  Sayfalar 429 - 431
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kalp pili yerleştirilmesine bağlı iyatrojenik pnömotoraksta tedavi
Treatment of iatrogenic pneumothorax on pacemaker implantation
Sami Karapolat
PMID: 19155655  Sayfalar 431 - 432
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
19.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist
Cemil Gürgün, Sadi Güleç
Sayfalar 433 - 434
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 435
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale