TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (6)
Cilt: 25  Sayı: 6 - Ağustos 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 326 - 329
Makale Özeti

2.
A-V Dual Pillerin Kalp Hemodinamisine Etkileri**
Impact of AV Sequential Pacemakers on Cardiac Hemodynamics
Kadir GÜRKAN, Hasan SUNAY, Haldun AKGÖZ, Seyfi USLUBAŞ, Selçuk GÖRMEZ, Tanju ULUFER, Tezer ULUSOY
Sayfalar 330 - 337

3.
Koroner Anjiyoplastide İlk Balon Olarak Perfüzyon Dilatasyon Kateter Kullanımının Etkinlik ve Güvenilirliği
Efficacy and Safety of Perfusion Balloon Catheter Use as Initial Balloon in Coronary Angioplasty
Ender SEMİZ, Oktay SANCAKTAR, Selim YALÇINKAYA, Necmi DEĞER
Sayfalar 338 - 342

4.
Konvansiyonel Antikoagülasyonsuz Yerleştirilen İNtrakoroner Stentlerin Erken ve Geç Dönem Sonuçları
Acute and Long-Term Results of Intracoronary Stent Implantation Without Conventional Anticoagulation
Oktay SANCAKTAR, Ender SEMİZ, Selim YALÇINKAYA, Deniz KUMBASAR, Hilmi EGE, Necmi DEĞER
Sayfalar 343 - 348

5.
Teknesyum-99 m SestaMIBI Gated SPECT ile Aynı Anda Stres Miyokard Perfüzyonunun, Bölgesel Ventrikül Fonksiyonunun ve Miyokard Canlılığının Değerlendirilmesi
The Simultaneous Assessment of Stress Myocardial Perfusion, Regional Function and Myocardial Viability with Gated Technetium-99m Sestamibi Spect
Selçuk GÖRMEZ, Metin GÜRSÜRER, Haldun AKGÖZ, Turgut SİBER, Tolga DOĞRU, Kemal YEŞİLÇİMEN, Birsen ERSEK
Sayfalar 349 - 354

6.
Koroner Arter Hastalarında Egzersiz ve Dobutamin Stres Testinin QT Disperziyonu Üzerine Etkisi
Effect of Exercise and Dobutamine Stress Test on QT Dispersion in Patients with Coronary Heart Disease
Dilek YEŞİLBURSA, Akın SERDAR, Kani GEMİCİ, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Ali AYDINLAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN, Nedim ÇOBANOĞLU
Sayfalar 355 - 357

7.
Spontan Eko Kontrast Trombüse Dönüşüyor mu? Bir Prospektif Çalışma
Is Left Atrial Spontaneous Echo Contrast Transforming to Thrombus in Patients Who Have Rheumatic Mitral Disease? A Prospective Study
Namık Kemal ERYOL, Servet ÇETİN, Ali ERGİN, Şükrü ÜNAL, Burhanettin KIRANATLIO, Ahmet H.KÖKER
Sayfalar 358 - 362

8.
Perimembranöz Ventrikül Septum Defektinde Septum Anevrizma Oluşumu: 188 Vak'ada Ekokardiyografik Longitudinal İzleme Sonuçları
Ventricular Septal Aneurysm Formation in Perimembranous Ventricular Septal Defect: Longitudinal Echocardiographic Results in 188 Patients
Teoman ONAT, Gülay AHUNBAY, Gülhis BATMAZ, Ahmet ÇELEBİ
Sayfalar 363 - 370

9.
Çocukluk Çağı Akut Romatizmal Ateş Olgularında T-Lenfosit Alt Grupları ve İnterlökin-2 Düzeylerinin İncelenmesi
Lymphocyte Subsets and Plasma Interleukin Concentrations in Children With Acute Rheumatic Fever
Filiz EKİCİ, Semra ATALAY, Emel BABACAN, Aydan İKİNCİOĞULLARI, Ayten İMAMOĞLU
Sayfalar 371 - 374

10.
Williams Sendromlu Çocuklarda Klinik ve Kardiyovasküler Bulgular
Cardiovascular and Clinical Findings in Children with Williams Syndrome
Ümit B.SAMANLI, Ayşe SARIOĞLU, Levent SALTIK, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 375 - 381

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale