TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (8)
Cilt: 24  Sayı: 8 - Ekim 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 452 - 455
Makale Özeti

2.
Bedeni Hareketsizlik Kadınlarda Artma Eğiliminde: TEKHARF Çalışması Kohortu 1990-95 Verilerinin Analizi
Investigations Rising Trend in Physical Inactivity in Turkish Women: Analysis of 1990-1995 Data on nationwide Sample Cohort
Altan ONAT, Kenan DÖNMEZ, Vedat SANSOY
Sayfalar 456 - 459

3.
İstirahat Talyum-201 Sintigrafisinin Koroner Bypass Sonrasında Sol Ventrikül Fonksiyonunda Oluşan Düzelmeyi Öngörmedeki Yeri
Rest-redistribution Thallium-201 Imaging in Predicting Improvement in Left Ventricular Function After Coronary Bypass Surgery
Cumhur LEBLEBİCİ, Vedat SANSOY, Zerrih YİĞİT, Kemalettin ŞİŞLİ, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 460 - 467

4.
Eski ve Yeni Yaklaşımla Koroner Stent Uygulanan Olguların Kısa Dönem Sonuçları
Comparison of Early Outcome in Patients Undergoing Intracoronary Stent Implantation with Either Conventional or New Approach
Servet ÖZTÜRK, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 468 - 473

5.
Fallot Tetralojili Çocuklarda Koroner Anomali ve Ekokardiyografik Tespiti
Echocardiographic Diagnosis of Coronary Artery Anomalies in Children with Tetralogy of Fallot
Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, İrfan Levent SALTIK, Gül SAĞINSAYLAM, Ümit Bilge SAMANLI
Sayfalar 474 - 479

6.
Ameliyat Edilmemiş Aort Koarktasyonlarında Balon Anjiyoplasti Uygulaması
Balloon Angioplasty in Native Coarctation of the Aorta
Alpay ÇELİKER, Dursun ALEHAN, Mustafa LENK, Naci CEVİZ, Arman BİLGİÇ
Sayfalar 480 - 483

7.
Koroner Arter Anjiyografik Sınır Lezyonlarının Değerlendirilmesinde İntrakoroner Doppler ve Sestamibi Korelasyonu
Correlation Between Intracoronary Doppler and Sesta MIBI Measurements in the Assessment of Angiographic Intermediate Coronary Artery Stenosis
Oğuz CAYMAZ, Mehmet METİN, Bülent TURGUT(), Rıdvan YALÇIN, Mehmet ALKAN, Atiye ÇENGEL, Mustafa ÜNLÜ, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 484 - 490

DERLEME
8.
Derleme İnferiyor Duvar Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi
Review Thrombolytic Therapy in Patients with Inferior Myocardial Infarction
Osman YEŞİLDAĞ, Kazım KORKMAZ
Sayfalar 491 - 497

OLGU
9.
Olgu Bildirileri Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu
Case Reports Right Atrial Trombus Over Eustachian Valve: A Case Report
Mehmet Emin KORKMAZ, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Atılay TAŞDELEN
Sayfalar 498 - 500

10.
Fontan Ameliyatlarından Sonra Görülen Protein Kaybettirici Enteropatide Steroid Tedavisi
Protein-Losing Enteropathy Following Fontan Operation: Resolution with Corticosteroid Therapy
Ayşe SARIOĞLU, İ. Levent SALTIK, Gül SAĞINSAYLAM, Tamer TURAN, Gülhis BATMAZ
Sayfalar 501 - 503

11.
Dilate Kardiyomiyopati'ye Yol Açan Kaotik Atriyal Taşikardi Olgusunun Sotalol ile Tedavisi
Sotalol Treatment in a Case of Chaotic Atrial Tachycardia Causing Dilated Cardiomyopathy
Ayşe SARIOĞLU, Figen AKALIN, Ayşe Güler EROĞLU
Sayfalar 504 - 507

OLGU
12.
Sol Ventrikül Papiller Kasından Kaynaklanan Bir Miksoma Olgusu
A. Case of Left Ventricular Myxoma Arising from Papillary Muscle
Murat KONUK, Remzi TOSUN, Serdar ÇİMEN, Kemal YEŞİLÇİMEN, Dursun ÜNAL, Füsun TERENECİ, Önder PEKER, Besim YİĞİTER
Sayfalar 508 - 511

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale