TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - Ocak 1995
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti

EDITÖRDEN
2.
Editörün Notu
Editor's Note
Hüsniye Yüksel, Altan Onat
Sayfa 8
Makale Özeti

DERLEME
3.
ß2-Selektif Adrenerjik Reseptör Blokeri ICI-118, 551 Kesilme Sendromunun İzole Sıçan Kalp ve Aort Dokusunda Araştırılması
ICI-118, 551 Withdrawal Syndrome in Isolated Rat Heart and Aorta Tissue
İ.Nuri KALYONCU, M.Nejat GACAR, Şule GÖK, Baki KOMSUOĞLU, H.Ali MOLLAOĞLU, Özlem UĞURBAŞ
Sayfalar 9 - 14

4.
Obez veya Diabetik Olmayan Hipertansiflerde Glikoz Toleransı ve İnsülin Direnci
Glucose Tolerance and Insulin Resistance in Non-obese, Non-diabetic Hypertensives
Melek ULUÇAM, Atiye ÇENGEL, Nuri ÇAKIR, Mehmet METİN, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 15 - 20

5.
Akut Miyokard İnfarktüsündeki Kardiyojen Şokta İntra-Aortik Balon Pompası Uygulaması
Intra-aortic Balloon Counterpulsation in Cardiogenic Shock During Acute Myocardial Infarction
Nuran YAZICIOĞLU, Rasim ENAR, Murat ERŞANLI, Ayhan BALTAY
Sayfalar 21 - 25

6.
Konjenital Koroner Arter Fistüllerinde 2-boyutlu, Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografik Bulgular
Congenital and Pediatric Cardiology Two-dimensional, Doppler and Color Doppler Echocardiographic Findings of Congenital Coronary Artery Fistula
İrfan Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Funda ÖZTUNÇ, Gül SAĞINSAYLAM, Gülhis BATMAZ
Sayfalar 26 - 30

OLGU
7.
Duktus Arteriozus Açıklığının Transkateter Yolla Kapatılması: İlk 25 Olgunun Sonuçları
Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus: Report of 25 Cases
İrfan Levent SALTIK, Nuran YAZICIOĞLU, Gülhis BATMAZ
Sayfalar 31 - 34

8.
Erişkinlerde Açık Duktus Arteriozusun Perkütan Transkateter Yöntemle Kapatılması
Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus in Adults
Azem AKILLI, Mustafa AKIN, Serdar PAYZIN, Hakan KÜLTÜRSAY, Münevver AKILLI, Levent CAN, Ahmet ALTINTIĞ, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 35 - 39

DERLEME
9.
VSD'siz Posteriyör Septal "Malalignment"
Posterior Septal Malalignment Without VSD
Süheyla ÖZKUTLU, N. KÜRŞAD, Muhsin SARAÇLAR, Yurdakul YURDAKUL, Şevket RUACAN
Sayfalar 40 - 44

10.
Çocukluk Çağı Üfürümlerinin Değerlendirilmesinde Oksültasyonun Önemi
Value of Auscultation in Heart Murmurs During Childhood
Zübeyir KILIÇ, M.Rafi ÖZER, Y.A.Kadir KOÇAK, Y.Neslihan TEKİN
Sayfalar 45 - 47

11.
Derlemeler Sessiz Miyokard İskemisi: Aysbergin Görünmeyen Kısmı
Reviews Silent Myocardial Ischemia: Invisible Part of the Iceberg
Hakan KARPUZ
Sayfalar 49 - 55

12.
Türkiye'de İnvazif Kardiyoloji
Invasive Cardiology in Turkey
Serdar PAYZIN, Ahmet ALTINTIĞ, Levent CAN, Azem AKILLI, Mustafa AKIN, Hakan KÜLTÜRSAY, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 56 - 60

EDITORYAL YORUM
13.
Ülkemizde İnvazif Kardiyoloji Girişimleri: Sayıca Yetersiz mi?
Are Intensive Cardiac Procedures in Turkey Numerically Inadequate?
Altan ONAT
Sayfa 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU
14.
Olgu Bildirisi Yatrojenik Brakial Arter Psödoanevrizması
Case Report Iatrogenic Brachial Artery Psedoaneurysm
Gülay AHUNBAY, Teoman ONAT, Op.İsmail YÜKSELTAN
Sayfalar 61 - 63

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale